Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zawieszenie działalności gospodarczej przez internet

Podziel się tym artykułem:   

Prawo do zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników. 

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Definicja przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników oznacza osobę, która nie nawiązała stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Należy pamiętać, że zawieszając działalność nie przestajemy być przedsiębiorcami. Ponadto zawieszenie lub wznowienie działalności zawsze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku niewznowienia działalności przed okresem upływu 24 miesięcy, wpis o jej prowadzeniu zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do wznowienia działalności przed upływem 30 dni (28 lub 29 w lutym). Wtedy nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Dodatkowo  zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wniosek o zawieszenie działalności może złożyć:

  • on-line – jeżeli  wpis został już przeniesiony do CEIDG, za pomocą podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
  • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien on zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza).


Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest błędny, to:

  • W przypadku złożenia on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
  • w przypadku złożenia w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wezwie nas do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.


Przedsiębiorca może podać okres zawieszenia działalności w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach. Okres zawieszenia prowadzonej działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Źródło: firma.gov.pl

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać i uzyskiwać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

O zasadach związanych z zawieszeniem wykonywanej działalności w spółce możecie przeczytać Państwo w artykule pt. „Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce”.


Podatnik.info 

 

Podziel się tym artykułem: