Zasady podpisywania z pracownikiem umów o zakazie...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zasady podpisywania z pracownikiem umów o zakazie konkurencji

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tylko wskutek ewentualnego uchybienia dotyczącego reprezentacji pracodawcy, mogło prowadzić do nieważności klauzuli konkurencyjnej realizowanej przez pracownika – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie, rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 10 czerwca 2014 r. pracownik złożył pozew do sądu o odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

16 kwietnia 2001 r. powód i pozwany pracodawca zawarli umowę o zakazie konkurencji. Umowa była podpisana w imieniu pozwanego. Należne odszkodowanie miało wynosić 100% wynagrodzenia pracownika. Prokurent spółki zamiar i treść umowy konsultował wspólnie. Na podpisywanie umów prokurent spółki otrzymał zgodę w formie ustnej. Uchwały walnego zgromadzenia wspólników pozwanej spółki wyrażające zgodę na zawarcie umów, których wartość przekraczała dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego nigdy nie dotyczyły umów o zakazie konkurencji. Kapitał zakładowy w chwili zawierania umowy o zakazie konkurencji z powodem wynosił 4 000 zł.

Sąd Rejonowy oddalił pozew o odszkodowanie. Powód złożył apelację od wyroku sądu pierwszej instancji do Sądu Okręgowego.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda. W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na art. 17 § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 stycznia 2004 r., zgodnie z którym jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Z kolei przepis art. 230 KSH w wersji obowiązującej w dacie zawarcia spornej umowy o zakazie konkurencji stanowił, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji wymagała dla swojej ważności zgody zgromadzenia wspólników pozwanej spółki.

Pracodawca złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że osoba dokonująca w pozwanej spółce czynności z zakresu prawa pracy, była prokurentem, a tym samym jego umocowanie wynikało z faktu udzielenia na piśmie prokury. Jednocześnie ta sama osoba zawierała umowy z zakresu prawa pracy z pozostałymi pracownikami spółki. Ponadto praktyka spółki w zakresie zawierania umów ze stosunku pracy polegała na dokonywaniu tych czynności jednoosobowo, potwierdzają tę praktykę załączone przez pozwanego do akt sprawy uchwały zgromadzenia wspólników pozwanego.

Umowy prawa pracy, w tym również umowy o zakazie konkurencji zawarte przez któregokolwiek wspólnika lub członka zarządu, bądź jak w omawianej sprawie przez prokurenta, muszą być respektowane jako ważne i wiążące pracodawcę, a ewentualne przekroczenie kompetencji przez te osoby nie prowadzi do nieważności zawartej umowy, a jedynie może skutkować odpowiedzialnością tych osób wobec innych wspólników lub spółki.

W konsekwencji argumentację pozwanego, jakoby niedochowanie wymagania łącznej reprezentacji przy zawieraniu pisemnej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, tylko wskutek tego ewentualnego uchybienia, mogło prowadzić do nieważności klauzuli konkurencyjnej realizowanej przez pracownika należy uznać za sprzeczną z zasadami realizowania zobowiązań prawa pracy.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracodawca nie przysłał PIT-11 za 2017 rok?! Co robić