Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zaostrzenie polityki klimatycznej przez UE to głupota!
http://sxc.hu/
Krajowa Izba Gospodarcza

Zaostrzenie polityki klimatycznej przez UE to głupota!

Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny apeluje do rządu, by bronił interesów gospodarczych kraju w związku z propozycjami zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wprowadzenia restrykcyjnych ograniczeń emisji dwutlenku węgla po 2020 roku. 

KIG jednoznacznie negatywnie ocenia propozycję niektórych państw UE, aby po 2020 roku znacząco zredukować emisje CO2.

Protestujemy przeciwko grożącym zwiększeniom obciążeń działalności podmiotów gospodarczych w Polsce kosztami ze skutków prowadzonej polityki klimatyczno -energetycznej UE.

KIG wzywa rząd do uruchomienia w strukturach UE procedur rozliczenia z wykonania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu 3x 20 przez poszczególne kraje wspólnoty i weryfikacji nieskutecznych mechanizmów wsparcia produkcji z OZE oraz odrzucenia tzw. technologii wychwytywania, transportu geologicznego magazynowania dwutlenku węgla.

Apelujemy o otwartą politykę informacyjną, takiej która uwzględni rzeczywiste koszty i efekty, jakie niesie wsparcie OZE i  uświadomi obywatelom ich udział w kosztach prowadzonej polityki klimatyczno energetycznej.

Postulujemy również do rządu o rychłe opracowanie polityki - doktryny polityki energetycznej państwa, aby spełniając konstytucyjną powinność, dostosować ją do rzeczywistego stanu rzeczy / strategia z 2009 roku odbiega znacząco od obecnego stanu rzeczy wskutek wymuszeń UE i radykalnych zmian w otoczeniu zewnętrznym Polski i UE/. KIG uważa, że zmiana gospodarki UE w stronę gospodarki niskoemisyjnej do roku 2030 i dalej do roku 2050 muszą nastąpić. Powinny jednak być realizowane z dokładnym oszacowaniem skutków w skali poszczególnych państw wspólnoty, z poszanowaniem ich prawa do stanowienia ich własnego "energy mix", bez sankcji za wybory strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego, wynikające z uwarunkowań posiadanych zasobów naturalnych, które pozwolą a utrzymanie konkurencyjności ich gospodarek na światowym rynku.

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, aby podstawowym celem unijnej, a więc i naszej  polityki klimatyczno-energetycznej było :

  • po pierwsze priorytetowe traktowanie działań dla podwyższenia efektywności energetycznej gospodarki z dążeniem, aby zmniejszyć koszty zewnętrzne użytkowania energii o 50%,
  • po wtóre zmniejszenie zależności od importu węglowodorów z krajów niestabilnych politycznie o 50%,
  • po trzecie zwiększenia skuteczności działań dla możliwości pozyskania innowacyjnych technologii, maszyn i urządzeń przede wszystkim z obszaru UE.


Już od początku ubiegłego roku  Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie zleconego opracowania, wykonanego przez EnergSys S.A. w W-wie, wzywała rząd do odrzucenia tzw. propozycji UE "Energy Roadmap 2050" a dziś wzywa do daleko idącej ostrożności wobec prób wprowadzenia jej filozofii pod innym tytułem także w pracach konsultacyjnych prowadzonych w Polsce.

„Powód jest oczywisty” – podkreśla Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Oszacowane koszty i skutki wprowadzenia powodowałyby istotne pomniejszenie PKB, utratę rentowności wielu branż gospodarki, w tym hutnictwa, branży chemicznej, producentów wyrobów papierowych, czy AGD, z zagrożeniem ich wyprowadzenia z Polski, a stąd utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy”.

Loading Comments