Zagranicznym fachowcom łatwiej znaleźć pracę w Polsce
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zagranicznym fachowcom łatwiej znaleźć pracę w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Warunkiem zatrudnienia obcokrajowca jest brak możliwości znalezienia polskiego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (ustalony na podstawie informacji starosty, o którą wystąpić musi pracodawca). Podmiot zatrudniający ma obowiązek zawrzeć z pracownikiem zagranicznym umowę o pracę (ewentualnie wstępną umowę o pracę). Roczne wynagrodzenie, wynikające z tej umowy, nie może być niższe niż ustalone w przepisach wykonawczych minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemca (od 11 lipca 2012 r. wynosi ono 61.191 zł).

Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie czasowe

Zagraniczny pracownik, który ubiega się o takie zezwolenie, przede wszystkim powinien mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe – ukończone studia wyższe albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Ponadto jest zobowiązany posiadać:

  • umowę o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zawartą z polskim pracodawcą na co najmniej rok.
  • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez zakład pracy kosztów jego leczenia na terenie Polski.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenia na wniosek cudzoziemca udziela wojewoda – na okres o trzy miesiące dłuższy niż określony w umowie o pracę, ale maksymalnie na dwa lata. W decyzji o udzieleniu zezwolenia należy podać ponadto: pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca, stanowisko, na jakim jest on zatrudniony, jego wynagrodzenie oraz inne warunki zatrudnienia.

Zezwolenie jest ważne nawet wówczas, gdy obcokrajowiec pozostaje bez pracy, jednak nie dłużej niż trzy miesiące. O utracie pracy musi on powiadomić wojewodę właściwego ze względu na jego ostatnie miejsce pobytu. Ma na to siedem dni. Jeśli zagraniczny fachowiec przebywa w Polsce przez okres dłuższy niż 2 lata, jest zobowiązany jedynie powiadomić właściwego wojewodę o zmianie stanowiska, wynagrodzenia lub innych warunków zatrudnienia, określonych w zezwoleniu.

Odmowa lub cofnięcie zezwolenia

Zatrudniając pracownika zagranicznego zakład pracy musi liczyć się z tym, że nie otrzyma on zezwolenia na zamieszkanie czasowe w Polsce. Odmowa taka może mieć miejsce m. in. w przypadku, gdy:

  • nie spełnia on warunków ustawowych koniecznych do jego otrzymania,
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen stanowiących podstawę do odmowy wjazdu lub w wykazie cudzoziemców, których pobyt w naszym kraju jest niepożądany,
  • przebywa na terytorium Polski nielegalnie

Udzielone zezwolenie może być także cofnięte, jeżeli:

  • ustały przyczyny, dla których zostało ono udzielone,
  • pracownik zagraniczny przestał spełniać warunki ustawowe do jego uzyskania albo bez wymaganej zmiany zezwolenia zmienił pracodawcę, stanowisko pracy lub wynagrodzenie.

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w sytuacji, gdy zakład pracy zatrudniający cudzoziemca zmienił nazwę lub formę prawną, albo przeszedł w całości lub w części na inny podmiot.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zaostrzono przepisy zatrudniania cudzoziemców