Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wzrosty i spadki w sektorze banków
http://sxc.hu/

Wzrosty i spadki w sektorze banków

Coroczne badanie ankietowe przeprowadzane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, to prognoza dotycząca sektora bankowego wypracowywana na podstawie zakładanych przez banki i instytucje kredytowe wskaźników ich działalności.

W roku bieżącym spaść ma wartość portfela prywatnych kredytów we frankach, natomiast aż o 14% wzrosną należności przedsiębiorstw. Mimo wszystko, zgodnie z przewidywaniami, wzrosnąć ma wynik netto banków, nawet jeżeli wysokość tego wzrostu to jedynie 1%.

Wartości prognoz portfeli

Zdecydowana większość polskich banków i instytucji kredytowych prognozuje dla roku 2012 wzrost skali działalności, czego odzwierciedleniem ma być około 5% wzrost ich sumy bilansowej. Ponad 80% z nich planuje przy tym wzrost portfela należności oraz depozytów sektora niefinansowego. Będzie on wywołany około 14% wzrostem należności przedsiębiorstw, przy czym oscylował on będzie w przypadku dużych firm w okolicach 26% oraz 6% w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi to pozytywną tendencję gospodarczą, szczególnie mając na uwadze porównanie tych należności z wzrostem wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych. Ma on w roku 2012 odnotować zwyżkę w okolicach 3% rok do roku. Banki prognozują, że globalna wartość kredytów mieszkaniowych w roku bieżącym wzrośnie o około 2% - o około 5% spadnie wartość portfela kredytów we frankach szwajcarskich, o 3% wzrośnie wolumen kredytów udzielanych w euro, a wartość wolumenu złotowych kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym odnotuje przyrost o aż 24%. Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielanych osobom prywatnym wzrośnie natomiast o około 6%. Mimo tego wzrostu aż 27 banków prognozuje, że niekorzystnej zmianie ulegnie natomiast jakość portfela kredytów gospodarstw domowych, ma się ona jednak pogorszyć o jedynie 0,2%. Pogorszeniu ulegnie także jakość portfela kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, niemniej jednak będzie on jeszcze mniejszy niż w przypadku osób prywatnych i wyniesie 0,02 p.p. Wzrost odnotują jednak depozyty, których wartość ma w obu przypadkach wzrosnąć o około 10%.

Wartości prognoz zysku

O zaledwie 1% rok do roku wzrosnąć ma zgodnie z ich przewidywaniami wynik netto banków. Będzie to odpowiednio 9%, 8% i 5% w obszarze odsetek, prowizji i działalności bankowej, jednak aż jedna trzecia instytucji przewiduje w roku 2012 spadki tych wskaźników przychodu. Banki w zawiązku z ograniczeniem akcji kredytowania we frankach szwajcarskich zakładają także 22% spadek wyniku wypracowywanego na spreadach. Mimo to większość z nich przewiduje jednak wzrost zatrudnienia, który nie będzie wzrostem znaczącym, bo zaledwie 1%. Planowany jest także dalszy rozwój sieci oddziałów i placówek obsługi o odpowiednio 6 oraz 10%. Również dzięki tej ekspansji wzrosnąć mają o około 9% koszty działania banków i instytucji kredytowych. Jedynie osiem z nich zamierza w roku bieżącym wypłacić dywidendę, jednak jej łączna wysokość wynieść ma około 5,14 miliarda złotych.

Czynniki makroekonomiczne

Banki wypracowując prognozy dotyczące roku 2012 opracować musiały własne scenariusze makroekonomiczne. Największa liczba banków odzwierciedliła przewidywania dynamiki Produktu Krajowego Brutto zawarte w ustawie budżetowej, gdzie założono wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%. Mediana wszystkich prognoz jest jednak nieznacznie wyższa i wynosi 2,8% wzrostu PKB, co jest wynikiem różnych prognoz zawartych w przedziale od 1,3% do 4,2%. Przewidywania banków zaniżają projekcję

Narodowego Banku Polskiego w obszarze inflacji – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosnąć ma o około 3,0% (przedział odpowiedzi 1,0 – 5,0%), przy czym NBP przewiduje wzrost na średniorocznym poziomie 4,1%. Innym niezwykle istotnym czynnikiem jest stopa bezrobocia rejestrowanego, dla której mediana ustalona została na poziomie 12,5%, co znaczyłoby, że w porównaniu z końcem 2011 roku nie ulegnie ona zmianie. Banki przewidziały także wahania w sferze stopy WIBOR 3M. Prognozowana jest ona na koniec roku w przedziale 3,70% - 5,51%, przy czym mediana wynosi 4,64%.

Dane badania

„Informacja nt. planów finansowych banków na 2012r.” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, to syntetyczne opracowanie corocznego badania ankietowego przeprowadzanego przez Urząd. Jego ankietę otrzymało 47 krajowych banków komercyjnych oraz 19 oddziałów instytucji kredytowych, łącznie trafiła ona więc do organizacji, których aktywa stanowiły w lutym około 94% aktywów całego polskiego sektora bankowego.

 

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także