Wymogi dla faktur elektronicznych
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Wymogi dla faktur elektronicznych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ustawodawca w rozporządzeniu wykonawczym użył pojęć nieokreślonych w postaci „autentyczności" i „integralności" faktur przesyłanych drogą elektroniczną – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1456/13 spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazała, że chce wysyłać subagentom faktury w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane jako pliki PDF. Subagenci będą wyrażać zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktury w formie pliku PDF, który będzie utworzony i odczytywany przy użyciu programu komputerowego Acrobat Reader.

Podatnik miał wątpliwości, czy faktury w pliku pdf gwarantują autentyczność pochodzenia i integralność jej treści faktury. Zdaniem podatnika, zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury można osiągnąć dowolnie wybranymi metodami, które są sprawdzalne na gruncie innych przepisów niż podatkowe.

Dyrektor izby skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Podatnik odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem sądu do ministra finansów nie należy odpowiedź na pytanie, czy dane oprogramowanie komputerowe zapewni integralność i autentyczność faktury. To podatnik korzysta z tego oprogramowania i z producentem tego oprogramowania takie kwestie powinien ustalać, a nie z ministrem finansów.

Podatnik złożył skargę na wyrok sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA: organ podatkowy musi zinterpretować przepisy niedookreślone

NSA uznał skargę podatnika za uzasadnioną, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661), które stanowi, że

faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Przez pojęcie autentyczności pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Integralnością treści faktury natomiast, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jest fakt, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać.

W myśl rozporządzenia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane przede wszystkim w przypadku wykorzystania:

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.


Ponieważ ustawodawca użył w rozporządzeniu wykonawczym pojęć niedookreślonych w postaci „autentyczności" i „integralności" faktur przesyłanych drogą elektroniczną, podatnik miał prawo wystąpienia z wnioskiem o interpretację tych określeń użytych w rozporządzeniu wykonawczym. W konsekwencji organ podatkowy miał obowiązek wydać interpretację podatkową.
 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Papierowe faktury można przechowywać w wersji elektronicznej