Właściwa dokumentacja pomoże bezpiecznie rozliczyć...
http://sxc.hu/

Właściwa dokumentacja pomoże bezpiecznie rozliczyć koszty używanego mieszkania na potrzeby firmowe

Do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ze względu na fakt, że w przypadku działalności wykonywanej w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy, większość dokumentów dotyczy sumy wydatków - związanych zarówno z gospodarstwem domowym jak i firmą, konieczne jest sporządzenie dowodów wewnętrznych, pozwalających w sposób wiarygodny oddzielić jedne od drugich.

Ulokowanie siedziby firmy w lokalu, będącym jednocześnie miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, to spora oszczędność – podatnik nie ponosi kosztów związanych z wynajmem dodatkowego lokalu. Nie bez znaczenia wydaje się również możliwość zaliczenia do kosztów podatkowy firmy wydatków, związanych z eksploatacją mieszkania. Warunkiem koniecznym jest jednak sporządzenie odpowiedniej dokumentacji poniesionych kosztów.

Dowody wewnętrzne

Ze względu na to, iż większość dokumentów potwierdzających wydatki eksploatacyjne obejmuje łączną wartość kosztów - związanych zarówno z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i gospodarstwem domowym, przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia dowodów wewnętrznych, pozwalających na oddzielenie wydatków służących zaspokojeniu potrzeb rodziny od kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Zgodnie bowiem z § 14. 1. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Określenie w jakiej części wydatki dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej

Wyszczególnienie kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie jest łatwe. Konieczne w tym celu jest przyjęcie właściwego klucza podziałowego, pozwalającego w sposób wiarygodny oddzielić osobiste wydatki przedsiębiorcy od kosztów firmy. Należy przy tym zaznaczyć, iż nie ma jednego uniwersalnego sposobu pozwalającego na dokonanie stosownego podziału.

Czynsz za mieszkanie

W przypadku czynszu, podstawę naliczania kosztów związanych z działalnością gospodarczą stanowi wskaźnik udziału powierzchni wykorzystywanej na cele przedsiębiorstwa w ogólnej powierzchni nieruchomości.

Przykład: W prywatnym mieszkaniu o powierzchni 100 m2 przedsiębiorca przeznaczył na działalność gospodarczą pokój o powierzchni 25m2. Pozostała część mieszkania przeznaczona jest na cele osobiste podatnika. Miesięczny czynsz za mieszkanie wynosi 500 zł.

Wskaźnik udziału powierzchni wykorzystywanej na cele przedsiębiorstwa wynosi zatem:

(25m2 : 100 m2 ) x 100% = 25%

Podatnikowi przysługuje zatem prawo do zaliczenia 25% wartości uiszczonego czynszu do kosztów podatkowych, co w sumie daje kwotę 125 zł

25% x 500 zł = 125 zł

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż powyższy sposób podziału kosztów, znajduje zastosowanie również w odniesieniu do odsetek od kredytu hipotecznego, co zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w dniu 03 lutego 2012 (sygn. akt ITPB1/415-1154/11/HD).

Media

Niestety przedstawiony powyżej klucz podziału kosztów wydaje się być zasadny jedynie dla rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu opłat związanych z wynajmem nieruchomości. W przypadku np. mediów (energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, wywozu nieczystości, itp.), bardziej wiarygodne jest zastosowanie innej podstawy podziału wydatków. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie odrębnych liczników w celu pomiaru zużycia na potrzeby prowadzonej działalności zarówno wody, jak i energii elektrycznej. Nie jest to jednak jedyne dozwolone rozwiązanie, podatnik może na przykład sporządzić zestawienie energochłonności poszczególnych urządzeń, wykorzystywanych zarówno w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i w gospodarstwie domowym, stanowiący klucz podziału kosztów.

Telefon i Internet

Choć w przypadku telefonu sprawa wydaje się oczywista – wydatki powinny być rozliczane na podstawie billingów, należy pamiętać o tym, że kwota zaliczana do kosztów podatkowych nie może obejmować abonamentu. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż abonament jest opłatą stałą, niezależną od tego, czy mieszkanie jest równocześnie siedzibą firmy, czy też nie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której telefon jest zarejestrowany na firmę i służy wyłącznie celom przedsiębiorstwa. Jedynie w takim przypadku koszt abonamentu może zostać zaliczony do kosztów podatkowych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy spowalniająca gospodarka nie zahamuje rozwoju rynku nieruchomości?