Więcej praw dla klientów banków
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Więcej praw dla klientów banków

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obecnie Prawo bankowe nie reguluje obowiązków informacyjnych banku oraz przedsiębiorców wobec konsumentów, jak również ich zakresu w kwestii składania pisemnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji gdy nie zostali we właściwy sposób poinformowani o skutkach jego złożenia. Także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) nie obligują sądu do sprawdzenia czy bank dopełnił obowiązków informacyjnych wobec dłużnika oraz w jaki sposób to uczynił. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnego sąd sprawdza tylko, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

Co się zmieni?

Złożony w Sejmie projekt zmian w Prawie bankowym przewiduje, że przed podpisaniem umowy bank będzie musiał zamieścić w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji pouczenia na temat skutków jego złożenia. Bank będzie musiał również poinformować dłużnika o tym, że wystąpi do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Modyfikacja procedury przed sądem

Projekt przewiduje też zmiany w kpc w zakresie procedury nadania przez sąd klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Obecne przepisy nakładają na sąd jedynie obowiązek ustalenia, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Projekt nowelizacji nakłada na sąd obowiązek dodatkowego sprawdzenia, czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązków informacyjnych, związanych z podpisaną umową oraz konsekwencji poddania się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Obecne przepisy nie przewidują doręczenia dłużnikowi przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia dopiero, gdy o wszczęciu egzekucji zawiadomi go komornik. Projekt wprowadza dla dłużnika bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności prawo do wniesienia zażalenia po doręczeniu przez sąd postanowienia w tej kwestii.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że egzekucja wszczęta przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu została nadana klauzula wykonalności podlega zawieszeniu przez sąd wyłącznie na wniosek dłużnika. Po zmianach, komornik będzie miał obowiązek zawieszenia z urzędu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, jeżeli dłużnik wniósł spełniające wymogi formalne, żądanie pozbawienia tego tytułu wykonalności w całości lub części.

Ponadto, oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego podpisane przez osobę dokonującej z bankiem określonej czynności bankowej przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy będą uzupełnione o pouczenie o skutkach wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.

Zgodnie z założeniami, omawiana nowelizacja wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ze względu na konieczność przygotowania się sądów i pracowników sądów do zmian związanych z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, zmiany w kpc mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia omawianej nowelizacji.

Omawiany projekt zmian trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy to koniec bankowych tytułów egzekucyjnych?