Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obecnie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie stosuje się między innymi do zamówień i konkursów, jeżeli ich wartość nie przekracza 14 tys. euro. W wielu krajach, np. w Czechach lub w Danii ten próg jest znacznie wyższy niż w polskim prawie.

Przygotowany przez klub PO projekt nowelizacji Pzp podnosi omawiany próg do 50 tys. euro. Jeżeli zatem Sejm uchwali tę zmianę, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do zamówień i konkursów do tej wysokości.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy

Obecnie z przetargu wyklucza się wykonawców, którzy m.in. wyrządzili szkodę lub musieli zapłacić karę umowną. Warunkiem zastosowania tej sankcji jest fakt, że:

  • wykonawca nie zrealizował zamówienia lub też nie wykonał go w należyty sposób,
  • wykonawca spowodował szkodę, której wysokość wyniosła nie mniej, niż 5 %. wartości zamówienia,
  • istnienie szkody stwierdził sąd, którego orzeczenie uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania przetargowego.

 

Autorzy projektu nowelizacji chcą podnieść wysokość szkody w opisanej wyżej sytuacji do 10 % wartości zamówienia.

Obecne przepisy powodują konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu, nawet jeżeli dobrowolnie naprawił wyrządzoną szkodę. Projekt przewiduje, że w takiej sytuacji wykonawcy nie będzie można wykluczyć z udziału w postępowaniu.

Ponadto, wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym będzie mogło nastąpić, jeżeli dany zamawiający rozwiązał z nim umowę na skutek jej niewykonania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i nastąpiło to w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a ponadto wartość niezrealizowanego zamówienia wyniesie minimum 10 % wartości umowy.

Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, zamawiający będą musieli wykazać w protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie spowoduje zmniejszenia wydatków publicznych.

Dokumenty, które wykonawca uzupełni na wezwanie zamawiającego będą musiały potwierdzać spełnianie wymagań nie później niż na dzień ich złożenia. Zlikwidowany ma być obowiązek zatrzymania wadium przez zamawiającego, jeżeli na jego wezwanie wykonawca nie uzupełni dokumentów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe zamawiający mają stawiać warunek realizacji kontraktów przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W umowach, które są zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy będzie trzeba zapisać, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie w razie zmiany wysokości stawek VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Prawne podsumowanie grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.