Warto amortyzować swój biznes! Tylko jak?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Warto amortyzować swój biznes! Tylko jak?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Metoda liniowa


Metoda liniowa polega na tym, że kwoty odpisów w całym okresie amortyzacji nie ulegają zmianie. Z kolei degresywna metoda zakłada, że środek trwały traci na wartości więcej w pierwszych okresach używania, potem spadek jego wartości jest już mniejszy (chodzi tu zarówno o wartość użytkową jak i finansową).


Metoda podwyższonych stawek


W przypadku metody podwyższonych stawek przy użyciu współczynników, wysokość współczynników, które mogą podwyższać podstawową stawkę amortyzacji, reguluje ustawa o podatku dochodowym. Stawka ta może ulegać zmianom jedynie w przypadku amortyzacji środkach trwałych wymienionych przez ustawę.


Metoda stawek indywidualnie ustalonych


Zgodnie z ustawą możliwe jest stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych. Należą do nich między innymi inwestycje w obcych środkach trwałych oraz używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika.


Jednorazowy odpis amortyzacyjny


Takie rozwiązanie możliwe jest dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej. Dla takich środków trwałych można ustalić odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków, które zbliżone są do siebie rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dobór odpowiedniej metody amortyzacji jest zwykle ważny. Amortyzacja ma duży wpływ na poziom ponoszonych kosztów. To z kolei przekłada się na wynik finansowy, dochód podatkowy, kwotę podatku dochodowego oraz wartość księgową środków trwałych.


W celu ustalenia najodpowiedniejszej dla danego przedsiębiorcy metody amortyzacji, należy przede wszystkim obliczyć wartość początkową środka trwałego, który zamierza amortyzować. Za wartość początkową uznaje się cenę nabycia (brutto), koszt wytworzenia lub też wartość powiększoną o urzędowe przeszacowanie (aktualizację wartości) i koszty modernizacji czyli ulepszenia.


Zdarzają się jednak przypadki, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości ustalenia ceny nabycia ani kosztu wytworzenia środka trwałego (na przykład kiedy otrzymał go za darmo). W takiej sytuacji, w celu określenia jego wartości (wyceny), przyjmuje się cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu.


Cenę nabycia środka trwałego stosuje się do ustalenia wartości początkowej środków trwałych zakupionych od innych przedmiotów. Obejmuje ona:

  • rzeczywistą cenę zakupu, którą zapłacił przedsiębiorca,
  • koszty bezpośrednio związane z zakupem (np. koszty transportu, ubezpieczenia, montażu, ubezpieczenia w drodze itp.), poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania,
  • podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli nie podlega odliczeniu od podatku należnego.Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przy darowiźnie majątku wcześniejsze odpisy amortyzacyjne nie mają znaczenia