W sierpniu możesz zapłacić później podatek leśny i od...
http://sxc.hu/
Tax Care

W sierpniu możesz zapłacić później podatek leśny i od nieruchomości

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

15 sierpnia to ustawowy termin zapłaty kolejnej raty podatku leśnego i od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych. Jest to jednak dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że wpłaty można dokonać 16 sierpnia.

Podatek leśny płacą zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)  lub jednostki organizacyjne, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna), jeśli jest:

  • właścicielem lasu (przeniesienie własności następuje aktem notarialnym),
  • posiadaczem samoistnym lasu (to osoba, która wykazuje wolę by władać lasem we własnym imieniu, faktycznie jak właściciel),
  • użytkownikiem wieczystym lasu (las został oddany w użytkowanie wieczyste),
  • posiadaczem lasu, należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, które służą wykonywaniu działalności leśnej.

Żeby rozpatrywać kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem leśnym trzeba więc najpierw ustalić czy grunt, z którym mamy do czynienia, to las. Decyduje o tym ewidencja gruntów i budynków. A następnie sprawdzić, czy można mówić o działalności leśnej. Jeśli las będzie służył wykonywaniu innej działalności gospodarczej niż leśna, nie wystąpi podatek leśny. Działalność leśna została szczegółowo zdefiniowana w ustawie o podatku leśnym. Jest to w szczególności działalność polegająca na urządzaniu, ochronie i zagospodarowaniu lasu. Znajdziemy tam także działania, mające na celu m.in. utrzymywanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, jak również gospodarowanie zwierzyną.

Stawka od hektara

Podatek leśny płaci się od 1 ha. Stanowi on równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Określona na podstawie komunikatu prezesa GUS-u z dnia 19 października 2012 r. średnia cena drewna wyniosła za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku 186, 42 zł za m3. A zatem obecna stawka podatku leśnego wynosi 41,01 zł za 1 ha i jest to maksymalna wysokość tego podatku. Natomiast dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, jest niższa o 50%.

Preferencje dla młodych drzewostanów

Podatku nie płaci się od lasu z drzewostanem do 40 lat albo lasem wpisanym do rejestru zabytków. Zwolnione od podatku są też użytki ekologiczne. Poza tym podatku nie płacą wskazane w ustawie instytucje o charakterze naukowo - oświatowym, takie jak uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także publicznie i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie podmiotowe dotyczy także przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Tym razem płatność do 16-tego

W zależności od statusu podmiotu zobowiązanego do uiszczania podatku leśnego, wyróżnić należy dwa sposoby regulowania tej należności. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, raty podatku wpłaca się za poszczególne miesiące w terminie do 15. każdego miesiąca. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podatku od nieruchomości regulowanego przez jednostki organizacyjne. Tu również podatek płacony jest w ratach do 15 każdego miesiąca (wyjątkiem jest styczeń, za który czas na zapłatę raty podatku jest do 31).

W sierpniu 15 przypada na dzień wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w sytuacji gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że w tym w tym miesiącu czas na uregulowanie należności przesuwa się na 16 sierpnia.

W przypadku osób fizycznych, podatek powinien być opłacany w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w ściśle określonych terminach. Są to kolejno okresy - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.Katarzyna Rola – Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek, który godzi w prowadzących działalność