Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Urzędnicy skrupulatnie kontrolują prawidłowość...
http://sxc.hu/

Urzędnicy skrupulatnie kontrolują prawidłowość opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zadań przez Ministra Finansów w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych w latach 2010-2011. Zdaniem NIK Minister Finansów prawidłowo zorganizował pracę Służby Celnej oraz konsekwentnie egzekwował wykonywanie kontroli naliczania akcyzy, a także pobieranie podatku akcyzowego odprowadzanego przez legalne podmioty gospodarcze.

NIK pozytywnie oceniła również działania Szefa Służby Celnej w zakresie ustalenia zadań kontrolnych Służby Celnej ograniczających nieprawidłowości w obrocie wyrobami alkoholowymi.

Praca celników jest dobrze zorganizowana

NIK pozytywnie oceniła wykonywanie zadań przez Ministra Finansów w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych w okresie objętym kontrolą. Zdaniem NIK Minister Finansów, w kontrolowanym okresie, prawidłowo zorganizował pracę Służby Celnej oraz konsekwentnie wymagał od podległych organów, by przeprowadzały kontrole prawidłowości naliczania i pobierania należnego podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przez legalnie działające podmioty gospodarcze. W ocenie NIK Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej prawidłowo ustalał zadania kontrolne Służby Celnej mające na celu ograniczenie nieprawidłowości w obrocie wyrobami alkoholowymi.

Celnicy systematycznie eliminują skażony alkohol z rynku

Ponadto NIK stwierdziła, że Służba Celna przeprowadzała systematyczne kontrole w obszarze obrotu skażonym alkoholem etylowym i wyrobami na bazie tego alkoholu, a rozmiary wykrywanych przez Służbę Celną nieprawidłowości wykazały tendencję malejącą. NIK pozytywnie oceniła także działania resortu finansów w zakresie spójności prawa polskiego z wspólnotowym w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych.

Polskie przepisy są spójne z prawem unijnym

Izba uznała za rzetelne działania Ministra Finansów w zakresie monitorowania zgodności polskiego prawa z przepisami unijnymi poprzez analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązujących przepisów podatkowych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych. NIK zauważyła, że analizę orzecznictwa prezentowano i omawiano na naradach kadry kierowniczej Służby Celnej, a Komisja Europejska nie prowadziła postępowań wobec Polski z powodu niezgodności ustawodawstwa unijnego z polskimi regulacjami o akcyzie od wyrobów alkoholowych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Zainteresuje cię także