Ulgi w zapłacie należności podatkowej
http://sxc.hu/

Ulgi w zapłacie należności podatkowej

Brak środków na zapłacenie podatku w terminie lub spowodowanie zaległości podatkowej to poważny problem dla każdego, kto rozlicza się z urzędem skarbowym. Jest jeden sposób na uniknięcie wysokich odsetek i postępowania egzekucyjnego – wniosek o ulgę. 

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W sytuacji, kiedy na podatniku spoczywają zaległości podatkowe bądź gdy niemożliwe jest zapłacenie podatku w terminie, można starać się o ulgę w zapłacie należności podatkowej. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r., t.j. z późn. zm.), która reguluje tego typu przypadki, mówi, że podatnik może wtedy starać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty na raty bądź w przypadku powstałej już zaległości – odroczenie lub rozłożenie jej wraz odsetkami na raty, odroczenie bądź rozłożenie na raty odsetek albo umorzenie całości bądź części zaległości, odsetek czy opłaty prolongacyjnej (pobieranej z tytułu odroczenia zapłaty podatku). Podatnik może zostać także zwolniony z podatku, którego termin zapłaty jeszcze nie nadszedł, a pobranie go mogłoby zagrozić ważnym interesom podatnika bądź podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za cały okres rozliczeniowy. 

 

Kiedy można starać się ulgę?

 

Podatnikowi może zostać udzielona ulga w spłacie zaległości podatkowych, kiedy spełniona jest co najmniej jedna z dwóch przesłanek i mamy do czynienia z ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. Oznacza to, że nie każdemu i nie zawsze może zostać udzielona ulga. Najczęściej z sytuacją ważnego interesu podatnika mamy do czynienia wówczas, gdy wystąpiły losowe, wyjątkowe sytuacje, które sprawiły, że podatnik nie może na czas zapłacić podatku. Może to być poważna choroba, utrata majątku z powodu czynników niezawinionych przez podatnika czy nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej uniemożliwiające utrzymanie rodziny, ale już nie chwilowe niepowodzenia finansowe. Organ rozpatrujący przyznanie ulgi każdorazowo zapoznaje się z sytuacją finansową i życiową osoby starającej się o ulgę i na tej podstawie podejmuje decyzję.  

 


Interesem publicznym jest z kolei sytuacja, kiedy podatnik musi skorzystać z pomocy państwa, aby spłacić zaległość podatkową i się utrzymać. Przez interes publiczny rozumiemy więc to, co się państwu bardziej opłaca – spłata przez podatnika zaległości czy brak konieczności udzielania mu pomocy.  

 

W jaki sposób starać się o ulgę?

 

Ulga może być przyznana na wniosek podatnika. Aby się o nią starać, musi złożyć on stosowne pismo zawierające treść żądania razem z uzasadnieniem, dokładne dane podatnika (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres), wskazanie, którego konkretnie zobowiązania dotyczy wniosek i rodzaj wnioskowanej ulgi (nowy termin spłaty, ilość rat itd.). Ważne, żeby wniosek był przez podatnika podpisany osobiście bądź przez pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisywaną przez podatnika sytuację, które uwiarygodnią występowanie ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego.

 

Podatnik powinien dokładnie opisać rodzaj ulgi, o którą wnosi, tak, aby była ona dla niego jak najkorzystniejsza. Organ podatkowy nie udziela ulgi w formie przez siebie wybranej tylko w takiej, o jaką wnioskował podatnik pod warunkiem, że uzna wniosek za zasadny. Podatnik może uzyskać zgodę na mniejszą kwotę umorzenia niż ta, o którą wnosił, ale już nie na rozłożenie płatności na raty, jeśli prosił o przesunięcie terminu. Dobrze jest zaproponować we wniosku kilka satysfakcjonujących form do wyboru, aby zmniejszyć ryzyko odmowy tylko dlatego, że organ podatkowy uzna, że zaproponowana przez nas jedna forma jest bezzasadna. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony możliwe jest nałożenie na wnioskującego opłaty prolongacyjnej, której wysokość zależy od kwoty podatku/zaległości. Może ona stanowić 5% kwoty  podatku, którego dotyczy ulga. Opłata prolongacyjna nie występuje w sytuacji, gdy przyczyną zastosowania ulgi była klęska żywiołowa bądź wypadek losowy.  W szczególnych sytuacjach organ podatkowy może zwolnić podatnika z opłaty prolongacyjnej. 

 


Co jeśli ulga nie zostanie przyznana?

 

Ulga jest przyznawana w ramach „uznania administracyjnego”. Organ rozpatrujący wniosek ma prawo odmówić ulgi nawet jeśli podatnik udowodni istnienie ważnego interesu własnego czy publicznego. Każdorazowo podjęta decyzja odmowna wiąże się z koniecznością uzasadnienia, a jego brak jest naruszeniem zasad postępowania podatkowego.  

 


W sytuacji odmowy podatnikowi przysługuje prawo odwołania do wyższej instancji lub skarga do Sądu Administracyjnego. Skarżyć można jednak jedynie sam przebieg postępowania a nie decyzję. Organ kontrolujący nie ma prawa do zmiany decyzji odmownej. Podatnik może również złożyć ponownie wniosek o ulgę, zwłaszcza jeśli wystąpiły dodatkowe okoliczności , które zmieniają jego sytuację bądź przypomni sobie o tych, które istniały w momencie składania wniosku, ale nie zostały w nim zawarte. Organ podatkowy musi wówczas ponownie rozpocząć postępowanie, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone przez podatnika w nowym wniosku. 

 

Szczególne sytuacje przyznawania ulgi

 

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa rodzaje szczególnych sytuacji, kiedy przyznawanie ulgi odbywa się zgodnie z nieco odmiennymi zasadami. Jest to prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej i przyznanie ulgi z urzędu. 

 

W pierwszym przypadku możliwe jest udzielenie ulgi w postaci pomocy publicznej bądź pomocy de mini mis. Pomoc publiczna może być udzielona w sytuacjach wymienionych w Ordynacji Podatkowej i tylko w nich. Jest to między innymi: naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, promocja i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw itd. Pomoc de mini mis jest pomocą państwa, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej – jej niewielkie rozmiary nie powodują zagrożenia dla konkurencji. 

 

Przyznanie ulgi z urzędu jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach. Z zasady odbywa się na wniosek zainteresowanego. Organ podatkowy może umorzyć zobowiązanie, jeśli koszt postępowania egzekucyjnego byłby wyższy niż kwota zaległości albo zachodzi podejrzenie, że nie jest możliwe wyegzekwowanie kwoty w wysokości takiej, aby przewyższyła koszt postępowania. Inną sytuacją, gdy ulga przyznawana jest z urzędu jest ta, kiedy postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe nie zabezpieczyło kwoty odpowiadającej wysokości zaległości. W sytuacji śmierci podatnika, gdy nie pozostawił on majątku ani nie ma spadkobierców, również zaległości podatkowe umarzane są z urzędu. 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: ulga mieszkaniowa 2020/2021 – szykują się zmiany!