Ulga rehabilitacyjna w PIT 2018 r. a przeznaczenie wydatków
REHACARE/http://skroc.pl/dc509/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/993dd
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2018 r. a przeznaczenie wydatków

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z ustawą z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby posiadające wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) lub ich opiekunowie. Mogą w PIT za 2017 r. odliczyć wydatki przeznaczone na następujące cele:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w 2017 roku 2.280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego - w wysokości nie przekraczającej w 2017 roku kwoty 2.280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną  albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia  w wysokości nieprzekraczającej w 2017 roku kwoty 2280 zł,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 1. na turnusie rehabilitacyjnym,
 2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.


Dokumentacja wydatków w uldze rehabilitacyjnej w PIT 2018

Zgodnie z ustawą wysokość wydatków do odliczenia w PIT jest ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających ten fakt, jak faktury, paragony i rachunki, do których dołączone jest oświadczenie podatnika o faktycznym poniesieniu tych kosztów. Wyjątek stanowi:

 1. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w 2017 roku 2.280 zł,
 2. utrzymanie psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w 2017 roku kwoty 2.280 zł,
 3. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną  albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w 2017 roku kwoty 2.280 zł.


Dodatkowo we wszystkich trzech wyżej opisanych przypadkach, podatnik musi:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby pełniące funkcje przewodnika, które z tego tytułu uzyskały w 2017 roku wynagrodzenie,
 • przedstawić certyfikat potwierdzający status psa asystującego.


UWAGA!


Od 2018 roku zniesiono obowiązek okazywania dokumentu
, który potwierdza zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczenie wydatków w uldze rehabilitacyjnej w PIT za 2017 r. online

W ramach ulgi rehabilitacyjnej w prosty sposób można odliczyć poniesione wydatki przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W tym celu wystarczy użyć całkowicie darmowego programu PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy w PIT za 2017 r. wpisać 5 następujących danych identyfikacyjnych, na podstawie których urząd skarbowy zweryfikuje naszą tożsamość:

 • imię,                                                           
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Gdy podatnik wypełni poszczególne pola deklaracji podatkowej, otrzyma poprzez portal podatkowy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).  Wówczas może być pewny, że PIT za 2017 rok został rozliczony i dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna w PIT 2018 a orzeczenie o niepełnosprawności