Ulga rehabilitacyjna 2019 - kogo dotyczy? Rozliczenie ulgi...
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga rehabilitacyjna 2019 - kogo dotyczy? Rozliczenie ulgi w PIT za 2018

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wynika to ze zmian dotyczących limitu dochodów, jaki uprawnia do stosowania ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się, kto może uwzględnić to odliczenie przy uzupełnianiu PIT online 2019.

 

Zmiana limitu dochodów − PIT online 2019

Rozliczając PIT online 2019 (lub wypełniając go w formie papierowej), podatnik musi wziąć pod uwagę, jak wysokie dochody osiąga. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej jest to o tyle istotne, że obowiązuje limit dochodu uprawniający do korzystania z niej, który wynosi 1 2357,60 zł. Co to oznacza w praktyce? Jeśli niepełnosprawny lub podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawnego uzyskuje dochody równe tej kwocie lub od niej niższe, będzie mógł wykorzystać ulgę rehabilitacyjną.

 

Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Limit dochodów nie jest jednak jedynym wymogiem, który znajduje zastosowanie przy określaniu, kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ponadto wyróżnia się 2 grupy podatników, którzy mają prawo do tego, by uwzględniać to odliczenie, rozliczając deklarację papierową albo PIT 2019 online.

 

Podatnicy ze statusem osób niepełnosprawnych

Do tej grupy zalicza się osoba, która otrzymała jeden z poniższych dokumentów:

  • decyzję, na mocy której przyznaje się jej rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub też rentę socjalną,

  • orzeczenie, świadczące o zakwalifikowaniu jej przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

  • orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane na podstawie odrębnych przepisów – dot. osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ o odpowiednich uprawnieniach, w oparciu o odrębne przepisy obowiązujące od 31.08.1997 r.

  

Podatnicy, którzy utrzymują niepełnosprawnych

Kolejną grupę stanowią osoby, które mają kogoś niepełnosprawnego na utrzymaniu. Może to być np. współmałżonek, dziecko (własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie), pasierb, rodzic (własny albo współmałżonka), ojczym, macocha, siostra, brat, zięć, synowa. Dochody tych osób nie mogły w ciągu roku podatkowego być wyższe niż wspomniany wcześniej limit wynoszący 12 357,60 zł.

 

Dodatkowe warunki

Ponadto z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać wyłącznie podatnik, który rozlicza się w określony sposób, czyli np. z wykorzystaniem skali podatkowej. Wtedy deklarację papierową albo PIT online 2019 można złożyć do 30 kwietnia. Prawo do odliczenia tej ulgi przysługuje również osobom, które rozliczają się przy zastosowaniu ryczałtu (najem i przychody ewidencjonowane). Są one zobowiązane do złożenia formularza do końca stycznia.

   

Co można odliczyć w PIT 2019?

Wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne, które podlegają odliczeniu w PIT online 2019 można podzielić na 2 rodzaje:

  1. Limitowane – kwota przeznaczona na te wydatki jest odliczana tylko w części określonej zgodnie z obowiązującym limitem, czyli może wynosić maksymalnie 2280 zł.

Do tej kategorii zalicza się koszty przeznaczone na opłacenie usług przewodników osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie przez nich psa asystującego (szczegóły w ustawie o rehabilitacji zdrowotnej) oraz wydatki poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego w celach związanych z transportem na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tym ostatnim wypadku istnieje jeszcze dodatkowy warunek – pojazd musiał należeć do osoby niepełnosprawnej lub być z nią współdzielony, mógł też być własnością kogoś, kto utrzymuje osobę niepełnosprawną.  

 

Limit 2280 zł nie dotyczy zakupu leków – wtedy wysokość odliczenia wynosi tyle, ile różnica pomiędzy rzeczywiście poniesionymi w ciągu miesiąca kosztami, a kwotą 100 zł.

 

  1. Nielimitowane – kwota przeznaczona na te wydatki w całości podlega odliczeniu. Ta kategoria obejmuje większy zakres wydatków, np. opłaty za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, przystosowanie pojazdu albo mieszkania lub budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup (bądź naprawę) sprzętu i urządzeń koniecznych do rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (odpowiednio do potrzeb).

 

Szczegółowy wykaz wydatków limitowanych i nielimitowanych znajduje się w ustawie z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jeśli wydatki zostały sfinansowane przez Zakładowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, Zakładowy Fundusz Aktywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nie można ich odliczyć. Natomiast jeżeli finansowanie dotyczyło tylko części wydatków, będzie to miało wpływ przy obliczaniu należnej kwoty odliczenia.

 

Rozliczenie PIT online 2019 przy uwzględnieniu ulgi rehabilitacyjnej można z łatwością przeprowadzić, korzystając z programu do PIT. On wykona stosowne obliczenia i wskaże, jaki załącznik należy wypełnić.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna 2019 zmiany – co należy wiedzieć?