Ulga rehabilitacyjna 2017 – podatnik musi pamiętać o...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna 2017 – podatnik musi pamiętać o limitach odliczeń!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sposób odliczenia

Ulga rehabilitacyjna podlega odliczeniu od dochodu (w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej) lub przychodu (podatnicy opodatkowani ryczałtem). W zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów do zeznania rocznego PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym podatnik wykazuje dokonane odliczenia. Należy pamiętać, że odliczyć można jedynie te wydatki, które wcześniej zakwalifikowaliśmy do kosztów uzyskania dochodu.

Definicja osoby niepełnosprawnej

Warunkiem odliczenia ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
   

Pod pojęciem osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidzkiej należy rozumieć osobę, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.
   

Pod pojęciem osoby niepełnosprawnej zaliczonej do II grupy inwalidzkiej należy rozumieć osobę, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
   

Ponadto prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

 • współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł.
   

Wydatki niepodlegające limitom

Nie wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej można potrącić w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie z ustawą za niepodlegające limitowi w odliczeniu uznaje się wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym.
   

Wydatki podlegające limitowi

Zgodnie z ustawą za limitowane w odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej uznaje się wydatki poniesione na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
   

Ponadto należy pamiętać, że powyższy katalog wydatków (zarówno limitowanych jak i nielimitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć innych niż powyższe kosztów związanych z egzystencją osoby niepełnosprawnej.

Oprócz tego wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wypełnij PIT w 5 minut przez e-Deklaracje

W prosty sposób podatnik może rozliczyć się za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.

 

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT-39?