Ulga na zakup programu komputerowego zmniejszy podatek
http://sxc.hu/
Tax Care

Ulga na zakup programu komputerowego zmniejszy podatek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga na zakup nowych technologii skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej (stawka 18% do dochodów nie przekraczających 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki). Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% wydatków na ten cel. Jeśli zatem koszt nowej technologii wynosi 100 tys. zł, podatnik odliczy od dochodu 50 tys. zł. Daje to oszczędność w podatku dochodowym wynoszącą 9 tys. przy opodatkowaniu niższą 18-proc. stawką lub 16 tys. zł, w przypadku opodatkowania według 32-proc. stawki. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o. lub akcyjna) zmniejszą swoje zobowiązanie wobec fiskusa o 9,5 tys. zł. 

Nowa technologia to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług, przy tym jest niestosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Nową technologią mogą być licencje na używanie programów komputerowych, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, know-how itp. Niezbędne jest jednak uzyskanie potwierdzenia, które stanowi opinia niezależnej od przedsiębiorcy jednostki naukowej. Może to być opinia np. podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wyższych, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, centrum badawczo-rozwojowego.

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Ulga nie dla „liniowców”

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w ten sposób nie obniżą swojego podatku podatnicy rozliczający podatek na zasadach ogólnych ale uzyskujący przychody z innych źródeł np. z działalności wykonywanej osobiście. Możliwości skorzystania z ulgi nie mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali inną formę opodatkowania np. podatkiem liniowym (stawka 19%). Swojego zobowiązania wobec fiskusa nie obniżą także przedsiębiorcy, którzy chociaż są opodatkowani skalą podatkową, to prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Odliczenia dokonaj w zeznaniu

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na nabycie nowej technologii, jaka jest uwzględniona w tzw. wartości początkowej. Konieczne jest uregulowanie należności z tytułu jej nabycia w roku, w którym została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Należność ta nie może być zwrócona w jakiejkolwiek formie, np. uzyskanej dotacji. W przypadku dokonania w poprzednim roku przedpłat (zadatków) na poczet nabycia nowej technologii, uznaje się je za poniesione w roku wprowadzenia technologii do ewidencji. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki. Trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczeń w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej. W sytuacji gdy przedsiębiorca w danym roku osiąga stratę lub wielkość dochodu z działalności gospodarczej jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, może dokonać odliczenia w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe. 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na nowe technologie przekształca się od 2016 r. w ulgę B+R