Tylko najem poza działalnością gospodarczą można...
http://sxc.hu/
Tax Care

Tylko najem poza działalnością gospodarczą można opodatkować stawką 8,5%

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konsekwencje podatkowe, wynikające z powyższych form najmu są bowiem całkowicie odmienne. Warto zatem wiedzieć jak odróżnić najem prywatny od działalności gospodarczej.

Pomimo wspólnej regulacji dotyczącej umowy najmu, wskazanej w Kodeksie cywilnym, na gruncie podatkowym umowę tę należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, mianowicie jako usługę świadczoną prywatnie lub też w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Wartym podkreślenia wydaje się przy tym fakt, że w przypadku, gdy umowa najmu zawarta jest na okres dłuższy niż rok, umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Najem prywatny, czyli możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem lub na zasadach ogólnych

Podatnik dysponujący nieruchomością może ją udostępniać prywatnie, w sposób nie wymagający prowadzenia w tym celu działalności gospodarczej. Najem, podnajem, dzierżawa,  poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą) stanowią odrębne źródło przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przysporzenie majątkowe z tytułu najmu prywatnych nieruchomości stanowi zatem odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów pod warunkiem, że wynajmowane nieruchomości nie są związane z działalnością gospodarczą, a tym bardziej nie stanowią majtku firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej z 02.10.2012r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 02.10.2012r. (sygn. akt IPPB4/415-692/12-4/JK3).

W celu opodatkowania uzyskanych z tego tytułu przychodów można wybrać albo skalę podatkową (stawka 18% do dochodów w wysokości 85 528 zł ora 32% od nadwyżki), albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli wybór między opodatkowaniem
wg skali lub podatkiem liniowym

Przeciwieństwem do przedstawionego powyżej najmu prywatnego jest świadczenie usługi najmu w ramach powadzonej działalności gospodarczej, z którego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. 

Co więcej,  przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, a także z innych umów o podobnym charakterze.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care

Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć przychody z najmu ryczałtem w PIT-28 do 31 stycznia 2018 roku?