Trudniej będzie zatrudnić cudzoziemca
http://sxc.hu/

Trudniej będzie zatrudnić cudzoziemca

Sejm uchwalił Ustawę o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nad którą pracować będzie teraz Senat.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konieczność wdrożenia do polskiego systemu prawnego tej ustawy wynika z obowiązku implementowania przez państwa członkowskie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Celem Dyrektywy jest przeciwdziałanie i zwalczanie występowania nielegalnej imigracji cudzoziemców poprzez sankcjonowanie procesu ich zatrudniania. Termin na wprowadzenie odpowiednich przepisów w tym obszarze upłynął 20 lipca 2011 roku.

Większe obowiązki pracodawców

Zgodnie z treścią ustawy pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca będzie miał obowiązek zweryfikować czy jego przyszły pracownik przebywa na terenie kraju legalnie i przechowywać przez okres wykonywania przez niego pracy kopię dokumentu poświadczającego legalny pobyt. Przepis będzie miał zastosowanie przy zatrudnianiu cudzoziemców nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również w ramach innych form np. umów cywilnoprawnych. Wywiązanie się z tego obowiązku oraz zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, jest jedynym sposobem na uwolnienie się przez przedsiębiorcę od odpowiedzialności karnej za zatrudnianie nielegalnych imigrantów, która przewiduje nie tylko karę grzywny do 10 000zł, karę ograniczenia wolności, ale również w określonych przypadkach nawet karę pozbawienia wolności do lat trzech.

Surowe sankcje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca skazany za przestępstwa wprowadzone niniejszą ustawą na rok czasu zostanie wykluczony z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sąd będzie mógł również orzec wobec niego sankcje finansowe, w postaci pozbawienia na okres od roku do lat pięciu dostępu do środków europejskich (w tym m.in. funduszy strukturalnych czy Funduszu Spójności) oraz zasądzenia na rzecz Skarbu Państwa równowartości środków europejskich, które skazany pracodawca otrzymał w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Ustawa wprowadza również odpowiedzialność wykonawców oraz domniemanie istnienia stosunku pracy nielegalnego imigranta przez okres co najmniej trzech miesięcy. Natomiast jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony w ramach umów cywilnoprawnych domniemanie dotyczy wynagrodzenia w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia. Takie zapisy mają ułatwić cudzoziemcom ewentualne ubieganie się o wypłatę zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń.

Należy także pamiętać, że ustawa dotyczyć będzie nie tylko pracodawców, którzy dopiero zdecydują się na zatrudnienie cudzoziemca, ale również tych którzy podjęli już współpracę z imigrantami, bowiem mają oni 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy na uzupełnienie dokumentacji.

W Polsce pracuje bardzo mała liczba cudzoziemców

PKPP Lewiatan rozumie potrzebę walki z szarą strefą, jednak Dyrektywa pozostawiała duża swobodę w możliwości natężenia przewidzianych w niej kar. Polska ustawa wprowadza szeroki katalog bardzo represyjnych kar, niewspółmiernych, w opinii PKPP Lewiatan, do udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy, który w 2011 wyniósł 0,3 %.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zagranicznym fachowcom łatwiej znaleźć pracę w Polsce