Tendencje do spadku inflacji utrwalają się
http://sxc.hu/

Tendencje do spadku inflacji utrwalają się

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tym samym można spodziewać się, iż w kolejnych miesiącach tego roku tempo wzrostu cen CPI ulegnie wyraźnemu ograniczeniu. Podobnie jak przed miesiącem niemal wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku ograniczenia inflacji. Wyjątek stanowiły ceny importu. Jednak ostatnie dostępne dane na ich temat dotyczą maja br. a więc okresu słabego złotego względem euro i dolara.

Do spadku wskaźnika w największym stopniu przyczyniło niższe zadłużenia skarbu państwa w ujęciu realnym. Wynikało to zarówno z umacniania się złotego, które obserwujemy w ostatnich dwóch miesiącach, jak i ze zmniejszonych potrzeb pożyczkowych państwa.

77-645

W firmach kontynuowany jest proces redukcji kosztów. Wyraża się to przede wszystkim ograniczaniem kosztów pracowniczych. Jednostkowe koszty pracy ponoszone przez pracodawców redukowane są od drugiej połowy ub. roku. W ciągu ostatniego roku w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych zmniejszyły się o blisko 7%. Mimo to ciągle około powołowa przedsiębiorców uważa, że ich wysokość stanowi istotną barierę ograniczającą działalność gospodarczą. Można spodziewać się więc, że w najbliższych miesiącach firmy nie będą skłonne ani podnosić wynagrodzeń, ani zwiększać zatrudnienia, co w efekcie doprowadzi do dalszego ograniczania jednostkowych kosztów pracy. Działania te zmniejszą jednocześnie popyt konsumpcyjny, na skutek czego ceny będą rosły wolniej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie kosztów funkcjonowania firm był w ostatnim czasie spadek cen usług transportu i magazynowania. Od początku roku, poza krótkookresowymi wahaniami, ceny tych usług nie wykazywały tendencji do spadku ale również nie wzrastały. W czerwcu br. (ostatnie dostępne dane) spadały przede wszystkim ceny usług magazynowych oraz usług wspomagających transport. Słabnąca aktywność przemysłu oraz redukcja zapasów spowodują spadek popytu na tę kategorię usług, co zapewne wyzwoli dalszy spadek cen.

Kontynuowany jest trend niższej skłonności producentów do podnoszenia cen na produkowane przez siebie wyroby. Słabnący popyt nasila konkurencję cenową, której beneficjentami stają się konsumenci. Tendencje do zmniejszania się liczby firm planujących podwyżki cen obserwujemy od początku bieżącego roku. Już drugi miesiąc z rzędu odsetek firm planujących podnieść ceny jest równy odsetkowi firm planujących ich obniżenie. Zdecydowana większość przedstawicieli poszczególnych branż planuje w najbliższych miesiącach redukcję cen. Niepokojące jedynie jest, że w ostatnim miesiącu producenci żywności ponownie uważają, ze ceny w ich branży wzrosną. Prawdopodobnie ma to związek ze wzrostem cen surowców spożywczych na światowych rynkach i ogólnoświatową tendencją do wzrostu cen żywności wywołaną tegoroczną suszą. Dla kształtowania się inflacji w Polsce mogłoby to mieć niekorzystny wpływ ze względu na relatywnie wysoki udział żywności w koszyku dóbr konsumpcyjnych.

Dezinflacyjnie działają również czynniki popytowe. Konsumenci odchodzą od finansowania swych zakupów kredytem bankowym. W szczególności dotyczy to kredytu hipotecznego. Zainteresowanie kredytem typowo konsumpcyjnym również w najbliższym czasie będzie spadało. Niepewność zatrudnienia, brak perspektyw na wyższe dochody wynikające ze słabnącej aktywności gospodarki nie będą zachęcały konsumentów do sięgania po kredyt bankowy.

 

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Powolny wzrost inflacji dopiero jesienią