Systematyczny wzrost stopy bezrobocia
http://sxc.hu/
BIEC

Systematyczny wzrost stopy bezrobocia

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ostatnich miesiąca skala wzrostu wyraźnie przybrała na sile w porównaniu do wcześniejszego okresu. Zarówno czynniki o charakterze cyklicznym, jak i sezonowym działają obecnie niekorzystnie i wskazują na dalszy wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrosła w styczniu 2013 roku o około 0,1 punktu procentowego i wyniosła 13,6%. To już szósty miesiąc jej nieprzerwanego wzrostu.

W kierunku spadku wartości wskaźnika a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy oddziaływały w tym miesiącu dane dotyczące szans zatrudnieniowych. Liczba osób wyrejestrowanych z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia co prawda zmalała w porównaniu do miesiąca poprzedniego o nieco ponad 10%, jednak była o blisko 10% wyższa w relacji do stycznia ubiegłego roku. Odnotowano również wzrost liczby ofert pracy napływających do urzędów zatrudnienia. Do PUP-ów zgłoszono ponad 17% więcej ofert pracy niż w poprzedzającym miesiącu oraz o 30% więcej niż w styczniu 2012 roku. Ciągle jednak napływ ofert pracy jest zbyt mały aby zrównoważyć napływ nowych bezrobotnych.

Liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła o ponad 5% w ujęciu miesięcznym. Znaczący wzrost odnotowano również w ujęciu rocznym. W porównaniu do stycznia 2012 roku w urzędach pracy zarejestrowało się ponad 10% bezrobotnych więcej. Zwiększony napływ nowych bezrobotnych wpływa na sytuację bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba bezrobotnych młodych, bez kwalifikacji zawodowych i długotrwale bezrobotnych wykazuje systematyczną tendencję rosnącą.

Najnowsze dane (za grudzień 2012 roku) pokazują również systematyczny wzrost kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Agregatowa kwota świadczeń rośnie nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku. W grudniu odnotowano jej wzrost na poziomie około 2%.

Zmienną, która najsilniej oddziaływała na wzrost wartości wskaźnika była liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ilość takich osób rośnie od września 2011 roku. Co więcej, skala tego wzrostu znacząco przybrała na sile w ostatnich miesiącach. W styczniu br. (w porównaniu do miesiąca poprzedzającego) liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn ekonomicznych wzrosła o 12%, zaś w ciągu ostatniego roku odnotowano blisko 60% wzrost osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

Negatywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym i koniunkturalnym znajduje odzwierciedlenie w ocenach przedsiębiorstw na temat ogólnych tendencji w gospodarce oraz prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia. W wynikach badań ankietowych nieustannie przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi, które rozważają wzrost liczby etatów. Zjawisko to w większym stopniu dotyczy jednostek małych i średnich, w mniejszym przedsiębiorstw dużych.

Zgodnie z najnowszymi danymi w IV kwartale ubiegłego roku odnotowano nieznaczny wzrost średniego tygodniowego czasu pracy. W porównaniu do III kwartału średni czas pracy wzrósł o niespełna 20 minut i wynosi obecnie nieco ponad 40 godzin. Przedsiębiorstwa redukując zatrudnienie i wydłużając czas pracy starają się nie tylko ograniczyć koszty produkcji, ale jednocześnie podnieść wydajność pracy, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. Dotychczasowe dane historyczne wskazują, że wzrost zatrudnienia następuje po przekroczeniu granicy 41 godzin pracy w tygodniu, zaś w okresach najwyższej aktywności gospodarki przekraczał on nawet 42 godziny tygodniowo. Przedsiębiorcy mają więc jeszcze spore rezerwy w wykorzystaniu dotychczasowych zasobach siły roboczej.


B I E C
www.biec.org

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego