Symptomy poprawy na rynku pracy
http://sxc.hu/
BIEC

Symptomy poprawy na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W marcu br. spadek wskaźnika odnotowano po raz ósmy z rzędu. W ostatnim czasie skala zmian systematycznie, choć powoli, przebiera na sile. Oznacza to, iż w kolejnych miesiącach tego roku stopa bezrobocia powinna obniżać się początkowo nieznacznie, zaś na większe spadki liczyć można latem i jesienią br. Wzrost aktywności gospodarki działa na poprawę na rynku pracy z pewnym opóźnieniem, jednak łagodna zima prawdopodobnie przyczyniła się wcześniejszego niż zwykle sezonowego ożywienia. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia w lutym br. w stosunku do stycznia zmalała o 0,3 punktu procentowego i wyniosła 12,9%. Tym samym po półtora roku po raz pierwszy spadła poniżej poziomu 13%.

Nadal przeważa liczba składowych oddziałujących w kierunku spadku wartości wskaźnika, czyli poprawy sytuacji na rynku pracy i spadku stopy bezrobocia. Jedynie trzy składowe, spośród ośmiu działały negatywnie, lecz ich wpływ był stosunkowo niewielki.

Najsilniej w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy działają zmienne opisujące podstawowe przepływy pomiędzy zatrudnieniem i bezrobociem oraz szanse zatrudnieniowe bezrobotnych. Przełom roku charakteryzuje się zazwyczaj zmniejszonym napływem nowych ofert pracy rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Łagodniejsze negatywne oddziaływanie czynników sezonowych spowodowało prawdopodobnie zwiększony napływ ofert zatrudnienia. W lutym br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców do PUP-ów wzrosła o blisko 30%. Ten nagły skok tłumaczyć można wyjątkowo łagodną zimą i wczesną wiosną. Poprawa widoczna jest również w porównaniu do sytuacji sprzed roku, choć skala zmiany jest znacznie mniejsza, około 3%.

W lutym br. przybyło osób wyrejestrowanych z bezrobocia z tytułu podjęcia pracy. Z zasobu bezrobotnych wyrejestrowało się o 6 tys. więcej osób niż w styczniu br. (wzrost o około 6%). W ujęciu rok do roku pracę znalazło o 10% więcej bezrobotnych.

Pomimo, że więcej osób znajduje pracę i wyrejestrowuje się ze spisu bezrobotnych, to w lutym przybyło tych którzy ją utracili i zarejestrowali się w urzędach pracy. Należy jednak podkreślić, że wzrost ten był niewielki i pojawił się po siedmiu miesiącach konsekwentnego zmniejszania się liczby nowych bezrobotnych. W porównaniu do sytuacji sprzed roku napływ nowych bezrobotnych zmniejszył się o około 14%.

Pozytywne zmiany na rynku pracy wyrażają się również coraz mniejszą liczbą bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Wielkość tej frakcji zasobu bezrobotnych maleje piąty miesiąc z rzędu ze średnim spadkiem na poziomie 1% miesięcznie. Zahamowanie zwolnień grupowych, które są dość kosztowne w punktu widzenia pracodawcy, stanowi jednoznaczny symptom poprawy sytuacji w firmach, co przekłada się na stabilizację zatrudnienia.

Poprawa sytuacji na rynku pracy nie wpływa póki co na liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Co prawda, odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 25 roku życia, ale pozostałe frakcje zasobu bezrobotnych z najmniejszymi szansami zatrudnieniowymi, zwiększyły się. Wzrost bezrobocia dotyczył: długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących dzieci i niepełnosprawnych.

Ostatnią składową, która działała w kierunku spadku wskaźnika to wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (najnowsze dane dostępne za styczeń br.). Spadek sumy wypłaconych świadczeń następuje nieprzerwanie od czerwca ub.r. Wynika on zapewne z jednej strony ze zmniejszonego napływu nowych bezrobotnych, z drugiej jednak może być konsekwencją niespełniania formalnych warunków upoważniających do otrzymywania świadczenia.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym br. był oceniany pozytywnie. Tym niemniej nastroje menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych były nieco bardziej stonowane niż w styczniu br. Nieznacznie zwiększyła się przewaga firm planujących redukcje etatów nad tymi, którzy zamierzają zwiększyć zatrudnienie. Redukcje zatrudnienia planowane są w jednostkach małych i średnich, choć skala prognozowanych zwolnień jest mniejsza od wcześniej formułowanych. W jednostkach dużych przewiduje się, natomiast, możliwość wzrostu zatrudnienia. W ujęciu branżowym największe zwolnienia przewidywane są przez producentów odzieży. Największe pozytywne zmiany oczekiwane są przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, ale również przez producentów mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji.

Najnowsze dane, za IV kwartał 2013, pokazują, iż spadła średnia tygodniowa liczba godzin pracy zarówno w porównaniu do III kwartału, jak i w ujęciu rok do roku. W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł nieco ponad 11 minut, w ujęciu rocznym – zaledwie 6 minut. Średni tygodniowy czas pracy w IV kw. 2013 roku wyniósł ok. 40 godzin.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż przedsiębiorcy dysponują jeszcze znaczącymi rezerwami czasu pracy, nim zaczną zwiększać zatrudnienie.


B I E C
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Na rynku pracy nieco lepiej, lecz bez trwałych zmian