Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane
KS
http://sxc.hu/

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane

Podziel się tym artykułem:   

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może wystąpić o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Warto przy tym pamiętać, że wypłata tego rodzaju świadczenia nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PIT.

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, co wynika wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niekiedy zdarza się jednak, iż były małżonek mimo orzeczonego przez sąd obowiązku alimentacyjnego nie wywiązuje się z tej powinności.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w razie bezskuteczności egzekucji alimentów

W takim przypadku, w razie nieskuteczności egzekucji alimentów, opiekun dziecka może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Nieskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również brak możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy jednakże pamiętać, że świadczenia te przysługują jedynie osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:

• do ukończenia 18 roku życia,
• do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
• bezterminowo w przypadku, gdy osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Kwoty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego z zasady wypłacane są w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego objęte zwolnieniem

Świadczenia pieniężne wypłacane tytułem obowiązku alimentacyjnego bez wątpienia przyczyniają się do przysporzenia majątkowego beneficjenta, co w konsekwencji oznacza powstanie dochodu określanego w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Trzeba jednak pamiętać, że od przychodów uzyskiwanych tytułem wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Alimentacyjnego nie odprowadza się podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów zostały objęte zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku podatkowego.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Podziel się tym artykułem: