Spowolnienie ograniczy inflację
http://sxc.hu/

Spowolnienie ograniczy inflację

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2012 r. spadł o 0,2 punktu. Spośród dziewięciu składowych wskaźnika zaledwie jedna oddziaływała w kierunku wzrostu presji inflacyjnej.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Było to zadłużenie skarbu państwa. Pozostałe składowe zarówno te decydujące o kosztowych jak i popytowych źródłach inflacji działały w kierunku jej spadku. Spowolnienie gospodarcze i wzrost wartości waluty zwykle redukuję inflację, lecz proces ten zachodzi z opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności gospodarki. Długookresowa stopa inflacji jest w Polsce relatywnie wysoka W ostatnich 5 latach wyniosła średnio ok. 3,6% a w ostatnich 10 latach – 3% . Nawet wówczas, gdy podczas światowej recesji lat 2007-09 niektóre kraje przeżywały okresy deflacji, w Polsce inflacja w ostatnich 5 latach spadało na krótko i nigdy poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego.

W ostatnich miesiącach na poziom inflacji, po stronie czynników decydujących o kosztach prowadzonej działalności gospodarczej decydujące znaczenie ma kurs złotego. Wpływa on przede wszystkim na ceny importu, co w przypadku surowców i półfabrykatów decyduje o kosztach wytwarzania. Ceny importu spadają od początku br. nie tylko w efekcie zmian kursowych ale również ze względu na stabilizację i spadek cen podstawowych surowców na rynkach światowych. Wpływ mają również zmiany zachodzące w strukturze polskiego importu, gdzie zmniejsza się w ostatnich miesiącach udział maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Ceny towarów importowanych w dużym stopniu kształtują również ceny towarów substytucyjnych wytwarzanych przez krajowych producentów. Mocniejszy złoty zmusza ich do cenowej konkurencji z towarami pochodzącymi z importu. Umocnienie złotego ogranicza konkurencyjność cenową polskiego eksportu, co ma szczególnie niekorzystne znaczenie dla wartości krajowego PKB w warunkach słabnącej aktywności gospodarek europejskich. Tym samym jednak działa korzystnie na poziom inflacji. Część krajowych producentów wobec kurczących się możliwości eksportu, będzie próbowała ulokować swe towary na rynku krajowym. Tak więc, obserwowane w ostatnim czasie umocnienie złotego działa w kierunku ograniczania presji inflacyjnej. Z drugiej jednak strony trudno przewidzieć jak długo rodzima waluta będzie zyskiwać. Dopóki perspektywy wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki rysują się relatywnie lepiej niż pozostałych krajów UE a rentowności papierów dłużnych pozostają wyższe i mniej ryzykowne, można liczyć na napływ inwestycji portfelowych i zwiększony popyt na polską walutę.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ogólne koszty funkcjonowania firm a w konsekwencji na kształtowanie się cen w gospodarce są jednostkowe koszty producentów, czyli przypadające na jednego pracującego i na jednostkę wyrobu. Jednostkowe koszty pracy ponoszone przez producentów zmniejszają się od drugiej połowy ub. roku. Co prawda nieznacznie wzrosły w I kwartale br., co świadczy o tym, że firmy nie były w stanie dostatecznie szybko dostosować wysokości wynagrodzeń do słabnącej dynamiki produkcji. Dostosowania takie zazwyczaj wymagają czasu i zachodzą z pewnym opóźnieniem. Ostatnie dane wskazują jednak na ponowny spadek tej kategorii kosztów. Można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach firmy nie będą skłonne podnosić wynagrodzeń, co w efekcie doprowadzi do dalszego ograniczania jednostkowych kosztów pracy. Jednocześnie firmy od początku br. sygnalizują spadek kosztów w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Oznacza to, że podjęte zostały działania mające na celu zmniejszenie wszystkich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Stabilizująco na koszty produkcji działają w ostatnim czasie ceny usług transportu i magazynowania. Od początku roku, poza krótkookresowymi wahaniami, ceny usług nie spadają ale również nie wykazują tendencji do wzrostu. Zjawisko to dotyczy wszystkich kategorii usług świadczonych przedsiębiorcom: usług magazynowych transportu lądowego i wodnego i działalności kurierskiej.

W ostatnim kwartale odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych nie zmienił się, co również wpłynie stabilizująco na poziom inflacji, zaś w kolejnych miesiącach można spodziewać się spadku wykorzystania mocy, co ograniczy tempo wzrostu cen konsumpcyjnych.

Przedsiębiorcy bardzo ograniczają w ostatnich miesiącach swe oczekiwania co do możliwości podnoszenia cen na produkowane wyroby. Obecnie przewaga tych firm, które zamierzają w najbliższy czasie podnieść ceny nad odsetkiem firm planujących redukcję cen wynosi zaledwie 1% (w granicach błędu statystycznego). Dla porównania, przed rokiem przewaga ta wynosiła ponad 7%. Świadczy to o tym, że przedsiębiorcy odczuwają skutki kurczącego się popytu, i liczą się z dalszym jego spadkiem. Niemal we wszystkich branżach dominują tendencje do redukcji cen lub utrzymania ich na dotychczasowym poziomie. Jedynie producenci wyrobów ze skór zamierzają w najbliższym czasie podnosić ceny na swe wyroby.

W dalszym ciągu konsumenci odchodzą od finansowania swych zakupów kredytem bankowym. W szczególności dotyczy to kredytu hipotecznego. Po bumie mieszkaniowym lat 2005-2008, dynamika zadłużania się gospodarstw z tytułu kredytu zmniejsza się systematycznie. Nieznaczne i krótkotrwałe ożywienie kredytowe nastąpiło jedynie w 2010 roku oraz w drugiej połowie ub. roku. Słabsza aktywność gospodarki a w związku z tym obawy o przyszłe dochody nie będą zachęcały konsumentów do sięgania po kredyt bankowy.

2-641

 

 

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Powolny wzrost inflacji dopiero jesienią