Skutki sprzedaży lokalu mieszkalnego a podatek PIT
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Skutki sprzedaży lokalu mieszkalnego a podatek PIT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pod warunkiem, że odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego orzeczenia podatnik w marcu 2007 r. nabył, w drodze umowy dożywocia, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wartość lokalu została określona w akcie notarialnym na kwotę 163 000 zł. Następnie zbył ten lokal w styczniu 2012 r. za kwotę 154 000 zł. Bieg pięcioletniego terminu rozpoczął się zatem z dniem 31 grudnia 2007 r., natomiast sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego została dokonana w 2012 r. 

Zdaniem WSA, dochodem skarżącego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztami uzyskania tego przychodu. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  - stawką 19%. W ocenie Sądu do kosztów uzyskania przychodu nie może zostać zaliczona wartość świadczeń na rzecz dożywotnika w wartości ekwiwalentnej ceny zbycia określonej w umowie o dożywocie.

Zasadnicze znaczenie ma w rozpoznanej sprawie okoliczność udokumentowania kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, gdyż wyłącznie takie udokumentowane wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. W przypadku umowy o dożywocie, która jest umową odpłatną, będą to wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika do czasu zbycia nieruchomości. Chodzi zatem o faktyczne wydatki, które musiał ponieść nabywca nieruchomości, a nie o rynkową wartość nieruchomości, jaką strony ustaliły w umowie dożywocia. Żadne przepisy dotyczące odpłatnego zbywania nieruchomości nie zezwalają na odliczenie od przychodu jako kosztu jego uzyskania wartości rynkowej tej nieruchomości. Kosztami nie mogą być wydatki szacowane, a wyłącznie faktycznie poniesione. Konsekwencją powyższego jest konieczność ich dokumentowania. Sama wartość nieruchomości nie musi odpowiadać w rzeczywistości wartości świadczeń, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika. Odliczanie zaś kosztów nabycia, które nigdy poniesione nie były, jest sprzeczne z istotą instytucji kosztów uzyskania przychodu. Kosztem nabycia będą więc faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na rzecz dożywotnika. Różnica między przychodem ze zbycia a tymi wydatkami stanowić będzie podstawę opodatkowania.

Reasumując WSA stwierdził, że biorąc pod uwagę odpłatny charakter umowy o dożywocie, zastosowanie będzie miał art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zdaniem WSA, do kosztów nabycia, stanowiących koszty uzyskania przychodu, zaliczyć należy wartość świadczeń, jakie skarżący poniósł na rzecz dożywotnika, czyli faktycznie poniesione na rzecz tej osoby udokumentowane wydatki. Nie ma podstaw prawnych do przyjęcia, że wartość rynkowa nieruchomości jest kosztem - w umowach o dożywocie nie określa się cen nabycia nieruchomości.


Anna Żarkowska
Doradca Podatkowy
Pod merytorycznym patronatem profesora Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Umowa o dożywocie jako zabezpieczenie dla osoby w podeszłym wieku