Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Składanie wniosku o odzyskanie podatku VAT zarówno z 22%...
http://sxc.hu/

Składanie wniosku o odzyskanie podatku VAT zarówno z 22% jak i 23% stawki za zakupione materiały budowlane

Możemy ubiegać się o zwrot części zapłaconego od zakupu materiałów budowlanych podatku VAT, niezależnie od tego, czy faktury za nie zostały objęte 22% czy 23% stawką.

Według wytycznych ustawy z 29 sierpnia 2005 roku „o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym” część należnej kwoty podatku może nam zostać zwrócona przez urząd skarbowy, jeżeli tylko wypełnimy odpowiedni wniosek wraz z fakturami za opłaty, które ponieśliśmy (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Zwrot za część zakupionych materiałów budowlanych przysługuje osobie fizycznej, gdy dotyczą one:
   - budowy budynku mieszkalnego
   - rozbudowy bądź nadbudowy budynku do celów mieszkalnych, lub przebudowy budynku niemieszkalnego, jakiejś jego części lub adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku działań których powstał lokal mieszkalny spełniający taką funkcję określoną odrębnymi przepisami
   - remontu budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego (art. 3 ust. 1 powyższej ustawy).

Należy też pamiętać o tym, że prawo do takiego zwrotu przysługuje osobom fizycznym, które posiadają:
   - prawo do decydowania o nieruchomości w celach budowlanych (Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.), lub też należny tytuł prawny remontowanego domu lub mieszkania, który określa prawo własności (umowa najmu, użyczenia, akt własności), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
   - pozwolenie na budowę, jeżeli zwrot dotyczy inwestycji

Kopię takiego dokumentu poświadczającego tytuł własności, jak i również kopie faktur na poniesione wydatki na budowę bądź remont należy dołączyć do wniosku. Można go złożyć do urzędu tylko raz w roku w formie pisemnej, niezależnie od etapu, na którym znajduje się nasza inwestycja. Wzory, z których można skorzystać to VZM-1 (wraz z zał. o symbolach VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C).

Zwrot VAT jest limitowany, w zależności od tego, czy dotyczy on budowy – limit jest wyższy, czy remontów i innych inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę – wtedy limit jest niższy. Ograniczenia te dotyczą liczonych od dnia złożenia pierwszego wniosku okresów pięcioletnich. Również małżonkowie mogą ubiegać się o zwrot takiego podatku, wtedy jego wysokość dotyczy ich obojga, niezależnie od tego, czy ubiegali się o zwrot razem, czy osobno.

Do odliczenia podatku kwalifikują się faktury z 22% i 23% stawką VAT. Należną nam kwotę zwrotu musimy obliczyć sami. Do tej pory obowiązującym wskaźnikiem procentowym zwrotu za materiały budowlane była stawka 68,18% i będzie obowiązywać ona nadal, ale tylko w stosunku do towarów objętych 22% VAT. Towarom objętym podwyższoną stawką 23% odpowiadać będzie wskaźnik w wysokości 65,22%.


Ustalono również, że w przypadku składania przez podatnika tzw. pierwszego wniosku w czasie, gdy obowiązuje już podwyższona stawka 23% - limit wysokości zwrotu będzie określany za pomocą wskaźnika 12,195, zarówno w przypadku, kiedy podatnik zakupił materiały budowlane ze stawką obowiązującą w momencie złożenia pierwszego wniosku, jak i wtedy, kiedy obowiązywały go różne stawki – tj. 22% i 23%.

Dodatkowo, gdy dana inwestycja wymagała pozwolenia na budowę – wysokość kwoty będzie wynosiła wtedy 12,195% z iloczynu z 70 mkw oraz ceny za 1 mkw (cena za 1 mkw ustalana jest wedle obowiązującego oświadczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). W przypadku zaś, gdy inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę, w powyższym równaniu zmniejsza się tylko liczba mkw do 30, a zatem będzie ono wyglądało następująco: 12.195% z kwoty będącej iloczynem 30 mkw i ceny 1 mkw.

Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona w komunikacie przez Urząd Statystyczny przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot to nasz wskaźnik ceny potrzebny do wyliczenia kwoty należnego zwrotu. Cena, która będzie obowiązywała we wnioskach składanych w kwartale II 2011 roku została ogłoszona w kwartale IV roku 2010 i wynosi 3979 zł.

Zatem osoby starające się o zwrot podatku w przypadku budowy powinny obliczyć go następująco:
   •    0,12185 x 70 x 3979 = 33.966,733 = 33.967 zł
Zaś  w przypadku remontu (gdzie nie jest wymagane pozwolenie na budowę):
   •    0,12185 x 30 x 3979 = 14.557,171 = 14.557,17 zł
 W momencie, gdy złożymy wniosek do końca marca 2011 roku, będzie nas obowiązywała cena z III kwartału, czyli 4657 zł, wtedy limity będą wynosiły w pierwszym przypadku 39 754,48 (przy inwestycji z pozwoleniem na budowę) oraz 17 038 zł jeżeli będziemy odliczać podatek za remont.

Jeżeli zatem złożymy nasz wniosek zanim upłynie I kwartał, będziemy mogli odzyskać kilka tysięcy złotych więcej, niż w przypadku drugiej opcji. Zatem jeżeli zamierzamy uzyskać po raz pierwszy zwrot części podatku, należy zmieścić się w terminie do 31 marca. Jednak pięcioletnie limity wysokości zwrotu są podwyższone, gdy składaliśmy już wniosek o zwrot z uwagi na zmieniającą się cenę za 1 mkw podawaną przez GUS. W przypadku spadku ceny podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części limitu w przysługujących mu granicach takiego limitu.

Tylko jeśli podatnik skorzystał z ulgi mieszkaniowej w związku z zakupem tych samych materiałów budowlanych obowiązują go inne zasady odliczania limitów oraz kwot zwrotu (zasady te reguluje szczegółowo art. 3 ust. 6). Ograniczenia te stosuje się głównie do osób, które rozliczały się z fakturami z lat 2004 i 2005 korzystając z takich odliczeń również w zeznaniu PIT w przypadku spełniania warunków z tytułu odliczenia ulgi mieszkaniowej (ulga ta już nie obowiązuje).

Zazwyczaj okres oczekiwania na należny nam zwrot wynosi 4 miesiące (jeśli wnioski są prawidłowo przygotowane, a nasze obliczenia nie budzą zastrzeżeń urzędu) od dnia złożenia wniosku. W innym przypadku urząd sam określa kwotę należną dla podatnika i dokonuje jej zwrotu w terminie do 25 dni licząc od dnia wydania takiej decyzji. Miejsce odbioru należnego nam podatku za zakupione materiały budowlane określone jest również w decyzji i jest to najczęściej placówka pocztowa albo bankowa..

Loading Comments