Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Skarga pauliańska – sposób na nielojalnego dłużnika
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Skarga pauliańska – sposób na nielojalnego dłużnika

Nieuczciwi dłużnicy chcąc zniweczyć wysiłki komornika, sięgają po rozmaite sposoby. Zdarza się, że dokonują darowizn lub wyprzedają swój majątek za grosze. Takie zachowanie może być jednak skutecznie zakwestionowane przez pokrzywdzonego wierzyciela.

Pokrzywdzenie wierzyciela i korzyść osoby trzeciej

Wierzyciel może skutecznie podważyć nieuczciwą czynność prawną dokonaną przez dłużnika z osobą trzecią, jeżeli spełnionych jest kilka warunków. Kluczową przesłanką przy kwestionowaniu nielojalnych działań dłużnika jest wykazanie, że efektem takiego zachowania jest pokrzywdzenie wierzyciela. Stan taki będzie miał miejsce, jeżeli wskutek czynności prawnej, dłużnik stał się niewypłacalny (tj. niezdolny do wywiązania się ze zobowiązania względem wierzyciela) całkowicie lub w większym stopniu, niż był przed jej dokonaniem. Jednocześnie, by zakwestionować czynność wierzyciela koniecznym jest, by osoba trzecia uzyskała, kosztem niezaspokojenia wierzyciela, korzyść majątkową.

Świadomość dłużnika

By skorzystać ze skargi pauliańskiej należy także wykazać, że dłużnik miał świadomość, iż godzi w interesy wierzyciela, a osoba trzecia, która otrzymała korzyść, wiedziała o tym lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Przyjmuje się, że jeżeli wskutek krzywdzącej wierzycieli czynności prawnej dłużnika, korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskich z nim stosunkach (lub będąca z nim w stałych stosunkach gospodarczych) domniemywa się, że wiedziała ona o nieuczciwych zamiarach dłużnika.

Jednocześnie warto wiedzieć, że prawo stoi po stronie wierzyciela, jeśli dłużnik dokonał na rzecz osoby trzeciej czynności bezpłatnej. Bowiem gdy dłużnik w chwili dokonywania darowizny był niewypłacalny lub stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny, to domniemywa się, że działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Termin, pozwany oraz skutki skargi

Pokrzywdzony wierzyciel ma pięć lat na wystąpienie do sądu z pozwem przeciwko osobie trzeciej, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Termin ten liczony jest od dnia dokonania kwestionowanej czynności. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy wierzyciel dowiedział się o dokonaniu czynności czy też o jej krzywdzącym go charakterze. Pokrzywdzeni wierzyciele nie powinni jednak odkładać obrony swych interesów na ostatnią chwilę. Termin na złożenie skargi nie podlega przywróceniu.

Jeżeli sąd uwzględni pozew przeciwko osobie trzeciej, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję należności swojego dłużnika także ze składników majątkowych należących do osoby trzeciej.

Należy jednocześnie podkreślić, że pokrzywdzony wierzyciel ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami osoby trzeciej w dochodzeniu zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, których wyzbył się dłużnik.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments