Skarbówka będzie kontrolować restrukturyzację...
http://sxc.hu/
Deloitte

Skarbówka będzie kontrolować restrukturyzację działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi kilka lat wstecz

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Materiał ten ma charakter wyjaśnień ułatwiających interpretację techniczną wprowadzonych w lipcu ubiegłego roku, w ramach nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów o szacowaniu dochodu, przepisów o restrukturyzacji działalności i doprecyzowuje rozumienie szeregu pojęć mających kluczowe znaczenie dla stosowania przepisów o restrukturyzacji działalności zarówno przez władze podatkowe jak i przez podatników.

Analiza Wyjaśnień MF wskazuje na obszary zainteresowania Ministerstwa Finansów oraz metodologię analizy, jaką organy podatkowe powinny stosować przy ocenie procesów restrukturyzacyjnych. Wydaje się więc oczywiste, że podatnicy, którzy planują dokonać restrukturyzacji działalności (jak również tacy, którzy dokonali jej w ciągu ostatnich kilku lat) powinni zapoznać się z tym materiałem.

Wyjaśnienia MF są w dużej mierze oparte na znowelizowanym w 2010 r. Rozdziale 9 Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych; w tekście Wyjaśnień MF wskazano wprost odniesienia do tych fragmentów Wytycznych OECD, które wspierają stanowisko MF.

Najistotniejsze w naszej ocenie informacje zawarte w Wyjaśnieniach MF dotyczą m.in.:

 • nakreślenia „definicji” restrukturyzacji – przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk. Ekonomiczna istotność powinna być rozpatrywana w kontekście potencjału zysku, jaki przenoszona funkcja, ryzyko lub aktywo przenoszą z jednej firmy powiązanej na drugą.
 • wskazania, że przeniesienie potencjału zysku podlega wynagrodzeniu.
 • wskazania, że potencjał zysku nie jest odrębnym aktywem, lecz potencjałem przenoszonym przez niektóre prawa lub inne aktywa, funkcje lub ryzyka.
 • opisu sytuacji, w których działania podejmowane przez podatników mogą zostać zaklasyfikowane jako restrukturyzacja działalności, wraz z podaniem konkretnych przykładów takich działań (przeniesienie dóbr materialnych, wartości niematerialnych, utrata praw wynikających z umów (np. na skutek ich rozwiązania lub renegocjacji) itp.) – powinno to ułatwić podatnikom analizę możliwości zastosowania przepisów o restrukturyzacji w konkretnych przypadkach.
 • wskazania, że skutki restrukturyzacji (w tym konieczność zapłaty wynagrodzenia za przeniesiony potencjał zysku) mogą występować na przestrzeni kilku lat – ma to istotne znaczenie dla oceny momentu przedawnienia ewentualnych zaległości podatkowych wynikających z restrukturyzacji.
 • podkreślenia roli tzw. substance w analizie restrukturyzacji; Wyjaśnienia MF wprost wskazują, że za uzasadnione ekonomicznie można uznać jedynie takie zmiany, które prowadzą do przeniesienia funkcji na podmiot dysponujący aktywami i zasobami ludzkimi do wykonywania tych funkcji, przejęcia aktywów, kontroli i zarządzania ryzykiem; podkreślono konieczność zatrudnienia przez dane przedsiębiorstwo osób mających odpowiednie upoważnienia i kompetencje do faktycznego wykonywania funkcji zarządczych (podejmowania decyzji).
 • wskazania, że do restrukturyzacji działalności stosują się zasady analizy cen transferowych, z analizą porównywalności, tzn. restrukturyzacja podlega przepisom o cenach transferowych.
 • wskazania 3 kluczowych obszarów analizy:
 1. transakcji restrukturyzacyjnych,
 2. przyczyn gospodarczych dokonania restrukturyzacji,
 3. opcji realistycznie dostępnych dla uczestników restrukturyzacji.
 • rozwinięcia koncepcji możliwości przypisania istotnych ekonomicznie ryzyk (i związanego z ich ponoszeniem prawa do stosunkowo istotnej części zysku); podkreślono rolę zdolności do zarządzania ryzykiem rozumianą jako możliwość podejmowania decyzji w zakresie m.in.:
 1. narażania się na ryzyko,
 2. sposobu zarządzania ryzykiem.


i zdolności finansowej do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji ryzyka; wskazano też na znaczenie proporcjonalności redukcji ryzyka i związanego z tą redukcją obniżenia zyskowności restrukturyzowanego podmiotu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż Wyjaśnienia MF przedstawiają interpretację techniczną przepisów o restrukturyzacji, które będą miały zastosowanie do wszelkich nowych kontroli/postępowań podatkowych - również do kontroli podatkowych za lata przeszłe, wszczętych po wejściu w życie nowelizacji Rozporządzenia 18 lipca 2013. Oznacza to, że transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w latach podatkowych nadal otwartych dla kontroli podatkowych będą badane według nowych zasad.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT przez internet można wysłać w zaledwie kilka minut. Trzeba jednak zrobić to prawidłowo. Oto największy błąd popełniany przez podatników