Sezonowa poprawa na rynku pracy
http://sxc.hu/
BIEC

Sezonowa poprawa na rynku pracy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oznacza to, iż w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, o czym głównie zadecyduje pozytywny wpływ czynników o charakterze sezonowym. Aktualnie cztery składowe wskaźnika wpływają na jego spadek, a tym samym poprawę sytuacji na rynku pracy, i tak sama liczba zmiennych oddziałuje w kierunku wzrostu wskaźnika. Do pozytywnych zjawisk zachodzących ostatnio na rynku pracy i nie mających jedynie charakteru sezonowego zaliczyć należy wyhamowanie liczby zwolnień pracowników z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, czyli tzw. zwolnień grupowych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym spadła o mniej niż 0.1 punktu procentowego i nadal kształtuje się na poziomie 13,5%.
Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju formułowane przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych uległy nieznacznemu pogorszeniu. Znajduje to odzwierciedlenie w bardzo ostrożnych prognozach dotyczących wielkości zatrudnienia. Nadal przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad odsetkiem firm prognozujących wzrost liczby pracowników. Największe redukcje zatrudnienia przewidywane są w jednostkach małych i średnich. W ujęciu branżowym spadek wielkości zatrudnienia prognozowany jest w największym stopniu przez producentów odzieży, skór i wyrobów ze skór wyprawianych oraz producentów metali. Dość znaczący wzrost zatrudnienia, z kolei, prognozowany jest przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.
Zmienną, która w krótkim okresie może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy jest rosnąca liczba napływających ofert zatrudnienia. W czerwcu br. w PUP-ach zarejestrowano o ponad 2 tys. więcej ofert niż w maju. Pozytywnie kształtuje się również relacja w ujęciu rocznym. W pierwszym półroczu roku 2013 porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku do urzędów pracy skierowano o około 16% więcej ofert, przy czym największy wzrost odnotowano w okresie styczeń – luty br. Tym niemniej, w porównaniu do roku 2008, kiedy to powstawało najwięcej nowych miejsc pracy, ich liczba spadła o blisko o ¼. O sezonowym charakterze zwiększonej podaży nowych miejsc pracy świadczą również wskazania Barometru Ofert Pracy mierzącego liczbę publikowanych w Internecie ofert pracy. Wskaźnik ten kolejny miesiąc z rzędu spada.
Obserwowane w ostatnich miesiącach zmiany podstawowych strumieni na rynku pracy miały charakter pozytywny, choć również w tym przypadku w większym stopniu odzwierciedlają one działanie czynników sezonowych, w mniejszym zaś świadczą o trwałej poprawie na rynku pracy. Od początku roku obserwujemy dość słabą ale rosnącą tendencję liczby wyrejestrowań z bezrobocia do zatrudnienia. Jednak czerwcowa skała tego wzrostu była znacznie mniejsza niż w maju br.
Jednocześnie drugi miesiąc z rzędu spadała liczba osób napływających do zasobu bezrobocia. W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w PUP-ach zmalała o blisko 17% (większość tego spadku odnotowano w maju br.). Jednak w całym pierwszy półroczu br. liczba nowych bezrobotnych jest o około 7% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2012.

Pozytywne zmiany zachodzą po stronie zwolnień wynikających z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Od wielu miesięcy zmienna ta w największym zakresie odzwierciedlała negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych, związanych z istotnym załamaniem aktywności gospodarki. Liczba tzw. zwolnień grupowych rosła od 2011 roku, a największy jej wzrost odnotowano w styczniu br., kiedy to w ujęciu miesięcznym zakłady pracy zwolniły najwięcej osób (wzrost o 12%). W ostatnim czasie tempo tzw. zwolnień grupowych uległo wyhamowywaniu, a w czerwcu br. po raz pierwszy odnotowano nieznaczny spadek liczby osób zwolnionych w tym trybie. Wydaje się, że przedsiębiorstwa zakończyły proces restrukturyzacji i dostosowań wielkości zatrudnienia do niższej aktywności.

Mimo spadku liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy systematycznie od jesieni 2012 roku rośnie agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (dane za maj br.). Tym nie mniej tempo wzrostu wartości wypłacanych zasiłków w ostatnim miesiącu uległo niewielkiemu ograniczeniu.

Do pozytywów obecnej sytuacji na rynku pracy zaliczyć należy malejącą liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji czyli, młodocianych i osób po 50-tym roku życia, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci.


B I E C
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce spada niemal najszybciej w Europie. Czy będzie mniejsze niż 10%? Minister pracy: To bardzo realne