Sektor bankowy w 2012 r.- kredyty mają się gorzej
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Sektor bankowy w 2012 r.- kredyty mają się gorzej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wyhamowało przy tym tempo wzrostu akcji kredytowej, co podyktowane jest głównie stagnacją na rynku kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dla kredytów mieszkaniowych zanotowano nie tylko obniżenie tempa wzrostu, ale i pogorszenie się ich jakości.

Głównym wnioskiem płynącym z opublikowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Raportu o sytuacji banków w 2012 r.” jest utrzymanie na stabilnym poziomie wyników finansowych netto sektora. Ich wartość zmalała jedynie o 0,1% w porównaniu rocznym i osiągnęła dla roku 2012 poziom 15.521 mln zł. Poprawę wyników wykazało 413 podmiotów rynku, przy czym jedynie 18 podmiotów odnotowało dla 2012 r. stratę. Wzrost skali działania sektora posiadał przy tym charakter umiarkowany. Złożyły się na to przede wszystkim zmniejszona skłonność gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do zaciągania długoterminowych zobowiązań, ograniczone źródła finansowania oraz niepewność co do przyszłego rozwoju koniunktury. Wzrost sumy bilansowej po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walut wyniósł przy tym niecałe 85 mld zł, tj. 6,7% i był niższy od tego notowanego dla roku 2010 oraz 2011, odpowiednio o 7,5% oraz 7,8%.

Wyhamowanie obszaru kredytowego

W porównaniu do roku 2011, w 2012 r. nastąpiło zmniejszenie tempa wzrostu akcji kredytowej. Wartość kredytów zwiększyła się jednak o niespełna 24 mld zł, czyli o około 2,6% - 5,2% o ile wyeliminowany zostanie niekorzystny wpływ kursów walutowych. Relatywnie wysoki pozostał wzrost kredytów dla sektora finansowego i budżetowego, podczas gdy jego wyhamowanie zanotowano w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw. Tempo wzrostu kredytów przedsiębiorstw wyniosło bowiem dla roku 2012 2,9% (5,2% po korekcie). Na taki stan rzeczy miało wpływ zmniejszenie zadłużenia kilku dużych przedsiębiorstw sektora paliwowego i telekomunikacyjnego (odpływ 5 mln zł), a także ogólne zmniejszenie aktywności w gospodarce i niepewność inwestycyjna.

W 2012 r. odnotowano także najniższy od kilku lat przyrost kredytów dla gospodarstw domowych, który podyktowany był osłabieniem tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych i zmniejszeniem stanu kredytów konsumpcyjnych. Ogólny przyrost wyniósł jednak 1,2 mld zł, tj. 0,2% rok do roku (3,1% po korekcie). Poza kredytami mieszkaniowymi i konsumpcyjnymi odnotowano jednak dla gospodarstw domowych stabilny wzrost. Kredyty pozostałe, głównie operacyjne i inwestycyjne, zyskały bowiem ogółem 5,4 mld zł, czyli 6,5%.

Słabo w kredytach mieszkaniowych

Sfera kredytów mieszkaniowych nie miała się w roku 2012 najlepiej. Również i w tym segmencie odnotowano wprawdzie wzrost rzędu 2,8 mld zł, jednak suma ta odpowiadała jedynie tempu rzędu 0,9%. Spadek tempa wzrostu podyktowany był tu wstrzymaniem części popytu na zakup nieruchomości, rosnącą niepewnością niesprzyjającą podejmowaniu zobowiązań długoterminowych, a także zakończeniem programu „Rodzina na swoim” oraz zaostrzeniem polityki wyliczania zdolności kredytowej. Pozytywnym zjawiskiem, zgodnie z oceną UKNF, było jednak zmniejszenie udziału kredytów walutowych względem kredytów mieszkaniowych. Spadek z 62,0% w 2011 r., na 55,4% na koniec roku 2012 podyktowany był oczywiście silnym ograniczeniem dostępu do finansowania w walutach obcych ze strony samych banków. Te jednak nadal chętnie sprzedawały kredyty o LTV przekraczającym poziom 80% (około 50% sprzedaży) oraz udzielały finansowania z wydłużonym okresem kredytowania. Kredyty z okresem spłaty 25 lat i więcej stanowiły aż około 65% nowo udzielonych zobowiązań.

Niepokoić powinno jednak znaczne pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych. Kredyty zagrożone wzrosły o 1,6 mld zł (21,0%), przez co zwiększyły one także udział w portfelu, który wzrósł z 2,3% do 2,8%. Niebezpiecznie wzrósł także poziom kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni. Ich wartość wzrosła o 1,6 mld zł, tj. 17,3%, a liczba do 38,2 tys. kredytów. Dodatkowo należy uwzględnić także dużą liczbę innych kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, które zabezpieczone są hipotecznie. Na koniec 2012 r. w portfelach banków było 14,1 tys. kredytów zagrożonych i 16,3 tys. opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni, które zostały udzielone gospodarstwom domowym na inne cele, a które były zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zasady udzielania kredytów hipotecznych mają być zapisane w ustawie