SEJM: deregulacja i spółka z o.o. w 24h przez Internet
http://sxc.hu/

SEJM: deregulacja i spółka z o.o. w 24h przez Internet

Sejm przyjął rządową ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to największa z dotychczasowych ustaw o charakterze deregulacyjnym. Likwiduje ok. 200 zaświadczeń, które do tej pory składali przedsiębiorcy i obywatele, oraz zastępuje je oświadczeniami. Posłowie przyjęli także ustawę umożliwiającą założenie spółki z o. o. w ciągu 24 godzin on-line.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przyjęte ustawy są kolejnymi projektami ograniczającymi biurokrację. W życie weszło już rozporządzenie umożliwiające wysyłanie faktur VAT przez Internet. Posłowie procedują nad ustawą umożliwiającą udostępnienie informacji z KRS przez Internet. Rząd pracuje również nad II ustawą deregulacyjną zakładają likwidację 50 najbardziej uciążliwych obowiązków informacyjnych oraz ustawą likwidującą NIP. Działalności gospodarczej sprzyja także e-sąd, który od początku 2010 r. przyjął już 869 tys. spraw, a rozpatrzył 796 tys.


Zmniejszenie barier administracyjnych


Dzięki ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miejsce ok. 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł złożyć oświadczenie. Zaproponowano m.in. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Ponadto urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.


Ustawa znosi obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Zrezygnowano także z wymogu poświadczenia niekaralności, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie także część licencji i zezwoleń. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zmienia ok. 90 aktów prawnych.


Założenie spółki z o.o. przez Internet w ciągu 24h


Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki z o.o. on-line będzie możliwa nawet w ciągu 24 godzin.


Możliwe będzie tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o., który będzie udostępniany w systemie teleinformatycznym. Założenie spółki przez Internet będzie uprawnieniem, a nie obowiązkiem założycieli, przy czym wzorzec umowy będzie konieczny do zastosowania w przypadku, gdy założyciele takiej spółki wyrażą wolę skorzystania z uproszczonego i przyspieszonego trybu rejestracji. Nowy tryb tworzenia i rejestracji dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wniosek rejestrowy, umowa spółki i lista wspólników będą sporządzane na formularzach udostępnianych w Internecie i opatrywane podpisem elektronicznym. Dokumenty te będą przesyłane do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, a wniosek o wpis spółki z o.o. sąd będzie rozpoznawał w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.


W przypadku umów spółek tworzonych internetowo zniesiony zostanie wymóg aktu notarialnego. Zmiana umowy spółki będzie jednak wymagała potwierdzenia przez notariusza.


Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.


Informacje z KRS przez Internet


Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informacje z KRS będą dostępne przez Internet. Każdy będzie mógł je samodzielnie pobrać. Korzystne rozwiązania przewidziano także dla osób wykorzystujących dane wpisane do rejestru.


Dokumenty KRS w wersji elektronicznej będą miały moc dokumentów urzędowych, czyli taką, jaką mają dokumenty w postaci „papierowej”. To oznacza, że w postępowaniach dokumenty uzyskane drogą elektroniczną, np. komputerowe wydruki z informacji rejestrowych, nie będą już traktowane jak dokumenty prywatne. Nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie.

Zniesienieobowiązku posiadania NIP przez osoby fizyczne


Dzięki nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników, od 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące podatnikami podatku VAT.


Zgodnie z założeniami, osoby fizyczne w kontaktach z urzędem skarbowym będą mogły posługiwać się wyłącznie numerem PESEL. To wystarczy, aby administracja podatkowa zidentyfikowała daną osobę.


Z kolei firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Założenia do ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 15 lutego 2011 r.


Elektroniczne faktury VAT


Działa już rozporządzenie do ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie faktur wysyłanych drogą elektroniczną.


Faktury elektroniczne, także bez bezpiecznego podpisu elektronicznego, stały się takim samym dokumentem jak faktury papierowe. Zgodnie z rozporządzeniem, możliwe jest wystawianie, przesyłanie, udostępnianie, a także przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.


Mniej papierowych obowiązków dla przedsiębiorców


Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do II ustawy deregulacyjnej zakładającej likwidację 50 obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Szacuje się, że wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców o ok. 3,14 mld zł.


Ważną zmianą jest możliwość przekazywania i rejestrowania informacji w formie elektronicznej. Będzie to alternatywa dla wersji papierowej. W ten sposób pracodawca będzie mógł m.in. przesyłać zaświadczenie lekarskie pracownika do ZUS czy archiwizować akta osobowe zatrudnionych u siebie osób. Ponadto zakłada się skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności względem ZUS oraz czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych.


E-sąd


Od 2010 r. działa e-sąd, który uprościł i przyspieszył postępowanie sądowe, znacznie obniżając jego koszty. Dotychczas bolączką stron dochodzących roszczeń pieniężnych był długi czas oczekiwania, jaki upływał od momentu wniesienia pozwu do uruchomienia postępowania egzekucyjnego. E-sąd przyspiesza proces uzyskania orzeczenia wykonawczego w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach np. o niezapłacone rachunki za gaz, prąd, telefon itp.


Korzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego nie jest skomplikowane. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i wpływają na eliminację niebezpieczeństwa wystąpienia braków formalnych takich pism.


Od początku 2010 r. do e-sądu wpłynęło 869 tys. spraw, a załatwiono już 796 tys. Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego umożliwiła nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z 9 stycznia 2009 r.

 

 

CIR

fot.: Krzysztof Białoskórski

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Sejm przyjął rządową ustawę o OFE