Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Rząd zapowiada kolejne zmiany w VAT
http://sxc.hu/

Rząd zapowiada kolejne zmiany w VAT

Zapowiadają się kolejne zmiany w przepisach o VAT. Minister finansów złożył projekt ustawy, która znowelizuje niektóre z dotychczasowych regulacji. 

Nowa ustawa jest konsekwencją konieczności dostosowania polskich przepisów do nowego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zacznie ono obowiązywać od 1 lipca tego roku. 

 


Dodatkowo wprowadzono szereg innych zmian, które zmienią ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a także ustawę o transporcie drogowym. 

 


Po pierwsze zaproponowano określenie listy towarów, których dostawa będzie objęta mechanizmem odwróconego obciążenia. Mechanizm ten obowiązuje od 1 kwietnia tego roku i zmienia system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie złomem. Polega na obciążeniu obowiązkiem rozliczenia tego podatku nabywcy zamiast sprzedawcy. Zdaniem autorów zmian, wprowadzenie katalogu towarów jest uzasadnione brakiem ustawowej definicji złomu i pozwoli uniknąć sporów interpretacyjnych. Ustawa rozszerzy też zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia o m.in. zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, odpady gumowe i z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy uproszczą rozliczenia dokonywane w walucie obcej przez podatników, którzy będą świadczyć usługi wstępu na imprezy masowe, np. Euro 2012. Dotyczy to zasad przeliczania kursów walut obcych, który obecnie jest na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami wartość transakcji można by było przeliczyć również zgodnie z przepisami, które obowiązują przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca. Taki kurs jest ustalany  w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP i obowiązuje przez cały następny miesiąc. 

 


Ustawa ma także uprościć rejestrację i rozliczanie podatku VAT przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Zgodnie z nowymi przepisami byłaby możliwość skorzystania przez podmioty zagraniczne świadczące ww. usługi z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT. Co za tym idzie, podmioty te byłyby zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych, a także nie podlegałyby obowiązkowi ewidencyjnemu, który zakłada ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Za tymi zmianami musiałaby więc pójść zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

 

Źródło: premier.gov.pl

Loading Comments