Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rząd zamierza ograniczyć wydatki w celu utrzymania...
http://sxc.hu/

Rząd zamierza ograniczyć wydatki w celu utrzymania dyscypliny finansów publicznych

W ocenie ministra finansów Jacka Rostowskiego raport pt. „„Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu” będzie dobrą podstawą do rozmowy o polityce finansowej państwa w przyszłości, opartej na faktach, a nie mitach. Raport podsumowujący lata 2008-2011 oraz przedstawiający strategię na kolejne lata został także przedstawiony premierowi Donaldowi Tuskowi w ramach trwającego przeglądu prac ministerstw.

Rząd zamierza radykalnie ograniczyć wydatki

Ubiegły rok rozpoczął okres zdecydowanej konsolidacji finansów publicznych w Polsce, która w latach 2011-2012 będzie największa w UE, z wyjątkiem niektórych krajów objętych programami pomocowymi. Ma to zapewnić wyeliminowanie nadmiernego deficytu w 2012 r., tj. zgodnie z rekomendacją Rady UE. MF zakłada, że konsolidacja będzie polegać przede wszystkim na ograniczeniu wydatków, co przynosi najtrwalsze skutki. Działania rządu już w 2012 r. spowodują, że relacja krajowych wydatków sektora finansów publicznych do PKB będzie jedną z najniższych w historii polskiej gospodarki od początku transformacji. Jednocześnie nie wpłynie to na obniżenie inwestycji, co potwierdza m.in. najwyższa w UE relacja inwestycji publicznych do PKB zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r. (zgodnie z prognozami KE).

Silne ograniczenie wydatków znalazło odbicie w danych dotyczących wykonania budżetu państwa w 2011 r. Wydatki były aż o 10,7 mld zł niższe niż planowano, a przy dodatkowo wyższych dochodach deficyt budżetu państwa w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł, tj. aż o 15,1 mld zł mniej niż ustalony limit.

Należy ograniczyć ryzyko utraty Śródków z unijnych funduszy

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów po wyeliminowaniu nadmiernego deficytu w br. konieczne będzie dalsze obniżanie deficytu sektora do poziomu tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO). Jego osiągnięcie oznacza, że w okresie cyklu deficyt sektora finansów publicznych będzie się kształtować średnio na poziomie nie wyższym niż 1 proc. PKB. Tym samym w czasie ożywienia saldo sektora powinno być wyraźnie dodatnie, a w okresie spowolnienia deficyt nie powinien być wyższy niż 3 proc. PKB. Zmniejszyłoby to znacznie prawdopodobieństwo ponownego objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu i ryzyko utraty unijnych funduszy spójności.

Rząd zastosuje tzw. regułę wydatkową

Dodatkowo dla stabilności finansów publicznych w Polsce, w tym trwałej realizacji średniookresowego celu budżetowego, będzie niezbędne wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. W dłuższym okresie natomiast kluczową rolę będą odgrywać reformy strukturalne, zwłaszcza podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Rząd zastosuje tzw. regułę wydatkową

Dodatkowo dla stabilności finansów publicznych w Polsce, w tym trwałej realizacji średniookresowego celu budżetowego, będzie niezbędne wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. W dłuższym okresie natomiast kluczową rolę będą odgrywać reformy strukturalne, zwłaszcza podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

W latach ubiegłych wydatki budżetu były zbyt wysokie przy jednoczesnym nie wykorzystaniu okresu wzrostu gospodarczego

W opracowaniu przedstawiającym sytuację finansów publicznych w Polsce na tle innych krajów UE w czasie kryzysu wyróżniono okresy zwiększenia nierównowagi fiskalnej oraz konsolidacji finansów publicznych. Wskazano, że poważny wzrost nierównowagi polskich finansów publicznych w latach poprzedzających kryzys wynikał ze zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej, a wysoki wzrost gospodarczy nie został wówczas wystarczająco wykorzystany do ograniczenia wydatków.

Stąd działania realizowane przez rząd w latach 2009-2010 skupiały się na utrzymaniu niewielkiego wzrostu gospodarczego w warunkach światowego kryzysu oraz przeciwdziałaniu nierównowadze finansów publicznych. Towarzyszyło temu ograniczanie obciążeń podatkowych oraz znaczące zwiększenie inwestycji publicznych dzięki sprawnemu wykorzystywaniu środków unijnych (przyrost inwestycji do PKB był największy w UE).

Polska uzyskała największy wskaźnik wzrostu gospodarczego w całej UE

Ta polityka umożliwiła Polsce, jako jedynemu krajowi UE, uniknąć recesji w 2009 r., a w latach 2008-2011 osiągnąć zdecydowanie największy wzrost wśród państw członkowskich. „Skumulowany wzrost PKB wyniósł w tym czasie w Polsce ok. 15,8 proc. Drugie z państw członkowskich, Słowacja, odnotowało w ostatnich 4 latach wzrost „zaledwie” o 8 proc.” – podkreślono w raporcie. W całej UE produkt krajowy brutto spadł w tym okresie o 0,5 proc.

Wzrost gospodarczy oraz uniknięcie przez Polskę kryzysu sektora finansowego i niski na tle Europy przyrost długu w Polsce (w relacji do PKB) miały poważny wpływ na pozytywne oceny wiarygodności naszego kraju przez rynki finansowe oraz przyznanie Polsce tzw. elastycznej linii kredytowej w MFW. Polska utrzymała także swój rating, podczas gdy w większości innych krajów UE nastąpiło jego obniżenie.

Pełna treść raportu Ministerstwa Finansów pt. „Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu” jest dostępny TUTAJ.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Zainteresuje cię także