Rząd zamierza ograniczyć wydatki w celu utrzymania...
http://sxc.hu/

Rząd zamierza ograniczyć wydatki w celu utrzymania dyscypliny finansów publicznych

W ocenie ministra finansów Jacka Rostowskiego raport pt. „„Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu” będzie dobrą podstawą do rozmowy o polityce finansowej państwa w przyszłości, opartej na faktach, a nie mitach. Raport podsumowujący lata 2008-2011 oraz przedstawiający strategię na kolejne lata został także przedstawiony premierowi Donaldowi Tuskowi w ramach trwającego przeglądu prac ministerstw.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rząd zamierza radykalnie ograniczyć wydatki

Ubiegły rok rozpoczął okres zdecydowanej konsolidacji finansów publicznych w Polsce, która w latach 2011-2012 będzie największa w UE, z wyjątkiem niektórych krajów objętych programami pomocowymi. Ma to zapewnić wyeliminowanie nadmiernego deficytu w 2012 r., tj. zgodnie z rekomendacją Rady UE. MF zakłada, że konsolidacja będzie polegać przede wszystkim na ograniczeniu wydatków, co przynosi najtrwalsze skutki. Działania rządu już w 2012 r. spowodują, że relacja krajowych wydatków sektora finansów publicznych do PKB będzie jedną z najniższych w historii polskiej gospodarki od początku transformacji. Jednocześnie nie wpłynie to na obniżenie inwestycji, co potwierdza m.in. najwyższa w UE relacja inwestycji publicznych do PKB zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r. (zgodnie z prognozami KE).

Silne ograniczenie wydatków znalazło odbicie w danych dotyczących wykonania budżetu państwa w 2011 r. Wydatki były aż o 10,7 mld zł niższe niż planowano, a przy dodatkowo wyższych dochodach deficyt budżetu państwa w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł, tj. aż o 15,1 mld zł mniej niż ustalony limit.

Należy ograniczyć ryzyko utraty Śródków z unijnych funduszy

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów po wyeliminowaniu nadmiernego deficytu w br. konieczne będzie dalsze obniżanie deficytu sektora do poziomu tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO). Jego osiągnięcie oznacza, że w okresie cyklu deficyt sektora finansów publicznych będzie się kształtować średnio na poziomie nie wyższym niż 1 proc. PKB. Tym samym w czasie ożywienia saldo sektora powinno być wyraźnie dodatnie, a w okresie spowolnienia deficyt nie powinien być wyższy niż 3 proc. PKB. Zmniejszyłoby to znacznie prawdopodobieństwo ponownego objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu i ryzyko utraty unijnych funduszy spójności.

Rząd zastosuje tzw. regułę wydatkową

Dodatkowo dla stabilności finansów publicznych w Polsce, w tym trwałej realizacji średniookresowego celu budżetowego, będzie niezbędne wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. W dłuższym okresie natomiast kluczową rolę będą odgrywać reformy strukturalne, zwłaszcza podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Rząd zastosuje tzw. regułę wydatkową

Dodatkowo dla stabilności finansów publicznych w Polsce, w tym trwałej realizacji średniookresowego celu budżetowego, będzie niezbędne wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. W dłuższym okresie natomiast kluczową rolę będą odgrywać reformy strukturalne, zwłaszcza podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

W latach ubiegłych wydatki budżetu były zbyt wysokie przy jednoczesnym nie wykorzystaniu okresu wzrostu gospodarczego

W opracowaniu przedstawiającym sytuację finansów publicznych w Polsce na tle innych krajów UE w czasie kryzysu wyróżniono okresy zwiększenia nierównowagi fiskalnej oraz konsolidacji finansów publicznych. Wskazano, że poważny wzrost nierównowagi polskich finansów publicznych w latach poprzedzających kryzys wynikał ze zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej, a wysoki wzrost gospodarczy nie został wówczas wystarczająco wykorzystany do ograniczenia wydatków.

Stąd działania realizowane przez rząd w latach 2009-2010 skupiały się na utrzymaniu niewielkiego wzrostu gospodarczego w warunkach światowego kryzysu oraz przeciwdziałaniu nierównowadze finansów publicznych. Towarzyszyło temu ograniczanie obciążeń podatkowych oraz znaczące zwiększenie inwestycji publicznych dzięki sprawnemu wykorzystywaniu środków unijnych (przyrost inwestycji do PKB był największy w UE).

Polska uzyskała największy wskaźnik wzrostu gospodarczego w całej UE

Ta polityka umożliwiła Polsce, jako jedynemu krajowi UE, uniknąć recesji w 2009 r., a w latach 2008-2011 osiągnąć zdecydowanie największy wzrost wśród państw członkowskich. „Skumulowany wzrost PKB wyniósł w tym czasie w Polsce ok. 15,8 proc. Drugie z państw członkowskich, Słowacja, odnotowało w ostatnich 4 latach wzrost „zaledwie” o 8 proc.” – podkreślono w raporcie. W całej UE produkt krajowy brutto spadł w tym okresie o 0,5 proc.

Wzrost gospodarczy oraz uniknięcie przez Polskę kryzysu sektora finansowego i niski na tle Europy przyrost długu w Polsce (w relacji do PKB) miały poważny wpływ na pozytywne oceny wiarygodności naszego kraju przez rynki finansowe oraz przyznanie Polsce tzw. elastycznej linii kredytowej w MFW. Polska utrzymała także swój rating, podczas gdy w większości innych krajów UE nastąpiło jego obniżenie.

Pełna treść raportu Ministerstwa Finansów pt. „Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu” jest dostępny TUTAJ.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uzdrowienia budżetu należy szukać nie tylko w skutecznym ograniczaniu  wydatków i powiększaniu deficytu