Rząd chce wprowadzić ułatwienia dla wykonawców w...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Rząd chce wprowadzić ułatwienia dla wykonawców w umowach koncesji na roboty budowalne lub usługi

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi ma także ułatwić dostęp wykonawcom do rynku koncesji.


Projekt ma na celu wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.
 

Zmiany w warunkach uzyskania koncesji


W umowach koncesji mają być brane pod uwagę pozaekonomiczne elementy, jak np.: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. W opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi będą uwzględniane np. warunki realizacji umów koncesji, odnoszące się m.in. do: aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, przestrzegania przez koncesjonariusza przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.


Przy umowach koncesji będą również brane pod uwagę czynniki społeczne, np. zawodowa integracja osób niepełnosprawnych. Zamawiający będzie mógł np. zastrzec, że:


  • umowę koncesji może podpisać tylko z zakładami pracy chronionej,
  • wybierze wykonawcę, którego celem statutowym jest integracja zawodowa osób niepełnosprawnych,
  • określi minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób, nie mniejszy niż 30 proc. osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców.


Uproszczenia w procedurze ubiegania się o koncesję na roboty budowalne lub usługi


Projekt przewiduje również ułatwienia w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi.
Wykonawca będzie musiał okazać oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów obejmie przede wszystkim tego wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.


Krótszy ma być termin na składanie wniosków oraz określenia ustawowego terminu składania ofert.


Projekt określa przesłanki zmiany umowy koncesji, a także skrócenie okresu trwania umowy o koncesję na roboty budowlane lub usługi w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku.


Omawiany projekt trafi obecnie do prac w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także