Rynek pracy w oczekiwaniu na sezonową poprawę
http://sxc.hu/
BIEC

Rynek pracy w oczekiwaniu na sezonową poprawę

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiany takie sygnalizują pozytywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym. Przeciwdziałają one negatywnemu wpływowi czynników o charakterze cyklicznym. Aktualnie jedynie dwie składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy. Oddziaływanie pozostałych czynników, wskazujących na pogorszenie sytuacji na rynku pracy, miało umiarkowaną siłę. Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym nieznacznie wzrosła w ujęciu miesięcznym przyjmując w kwietniu br. wartość 13,7%.

Stabilizujące działanie czynników o charakterze sezonowym nie znajduje znaczącego odzwierciedlenia w ocenach formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat sytuacji gospodarczej Polski oraz prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Badania GUS i IRG SGH wskazują na nieznaczne pogorszenie ocen ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. GUS podkreśla ograniczony bieżący portfel zamówień oraz produkcji, a także negatywne oceny sytuacji finansowej. Wnioski te są zgodne z badaniami IRG SGH, w których jako główne bariery działalności gospodarczej podaje się barierę popytową a następnie podatkową i prawną. W dalszym ciągu przewidywany jest spadek wielkości zatrudnienia. Prognozy w tym zakresie nieco przybrały na sile, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jedynie 5 branż planuje wzrost wielkości zatrudnienia. Największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów koksu i rafinacji ropy naftowej oraz pozostałego sprzętu transportowego.

Liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy drugi miesiąc z rzędu znacząco spadła. Wnioski te są spójne z wynikami Barometru Ofert Pracy. Po pozytywnych zmianach odnotowywanych od początku roku, wielkość strumienia spadła w ujęciu miesięcznym najpierw w marcu o 20%, a w kwietniu o kolejne 10%. Strumień napływu nowych szans zatrudnienia pozostaje na wyższym poziomie w ujęciu rocznym. W porównaniu do kwietnia 2012 roku w PUP-ach zarejestrowano o blisko 14% więcej ofert pracy.

Spadek liczby nowych ofert pracy znajduje przełożenie na wielkość odpływu z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. W kwietniu pracę znalazło o ponad 6 tys. bezrobotnych mniej w porównaniu do miesiąca poprzedzającego. Pozytywne zmiany można, natomiast odnotować w perspektywie rocznej. Od początku roku liczba osób wyrejestrowujących się z zasobu bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia pozostaje na poziomie o około 10% wyższym.

Od początku roku odnotowany jest również wzrost napływu do zasobu bezrobotnych. Średnio w okresie styczeń – kwiecień w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w PUP-ach rejestrowało się o 11% bezrobotnych więcej. W kwietniu br. strumień napływu do zasobu bezrobotnych wzrósł o nieco ponad 4%. W urzędach pracy zarejestrowało się blisko 10 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu.

Zmienną, która w sposób ciągły obrazuje negatywne oddziaływanie czynników o charakterze cyklicznym na sytuację na rynku pracy jest liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Od września 2010 roku była to zmienna, która najsilniej oddziaływała na wzrost wartości wskaźnika, a tym samym odzwierciedlała prognozowany wzrost stopy bezrobocia. Wielkość omawianej frakcji zasobu bezrobotnych rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2011 (za wyjątkiem nieznacznej jednorazowej korekty w lutym 2012). Mimo znacznych kosztów, zwolnienia grupowe przybrały na sile, szczególnie od września ubiegłego roku. Od lutego br. widoczny jest spadek dynamiki wzrostu liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. W kwietniu liczebność omawianej grupy bezrobotnych wzrosła o około 2%, co stanowi kontynuację spadkową tempa wzrostu.

Najnowsze dane (za marzec br.) odzwierciedlają nieznaczną zmianę w agregatowej kwocie wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Pozytywne zmiany widoczne są natomiast w liczbie bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba młodych bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia maleje drugi miesiąc z rzędu.


B I E C
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Reforma urzędów pracy