Rynek pracy reaguje z opóźnieniem
http://sxc.hu/
BIEC

Rynek pracy reaguje z opóźnieniem

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W miarę postępującego w 2014 roku ożywienia gospodarczego, na rynku pracy powinny zachodzić pozytywne zmiany. Niemniej jednak dotychczasowa poprawa koniunktury nie znalazła znaczącego przełożenia na wysokość bezrobocia. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia w grudniu ub. r. w stosunku do miesiąca poprzedniego zmalała zaledwie o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 13,4%, czyli tyle ile w grudniu 2012 roku. W ubiegłym roku, a zwłaszcza w drugiej jego połowie nastąpiła więc stabilizacja sytuacji na rynku pracy.

Nie odnotowano natomiast poprawy. Zmiany w wielkości zatrudnienia i bezrobocia zachodzą zazwyczaj z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności obserwowanej w sferze realnej gospodarki. Bezzatrudnieniowy wzrost w skrajnych przypadkach może trwać nawet dwa lata.

Z ośmiu składowych wskaźnika cztery oddziaływały w kierunku spadku jego wartości i tyle samo zmiennych w kierunku jego wzrostu, choć skala oddziaływania trzech spośród nich była niewielka.

Najbardziej pozytywne sygnały napływają z danych obrazujących szanse zatrudnieniowe bezrobotnych, w szczególności zaś z rosnącym odpływem z bezrobocia z tytułu zatrudnienia oraz rosnącą liczbą ofert pracy napływających do PUP-ów i portali internetowych.

W grudniu 2013 roku odnotowano znaczący wzrost liczby osób wyrejestrowanych z rejestrów bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło ponad 25 tys. osób więcej niż w miesiącu poprzednim, co daje zmianę w ujęciu relatywnym na poziomie około 24%. Była to jedna z największych skokowych zmian od 2004 roku. W porównaniu do 2012 roku, w 2013 roku średniomiesięcznie wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia była większa o około 15%.

Zwiększony odpływ z bezrobocia do zatrudnienia związany jest zapewne ze zwiększoną liczbą ukazujących się ogłoszeń o nowych miejscach pracy. Ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku były pod tym względem znacznie korzystniejsze od pozostałego okresu. Po blisko 9% wzroście liczby wakatów odnotowanym w listopadzie ub. r., liczba nowych ofert pracy w grudniu w porównaniu do listopada 2013 wzrosła o 13%. W całym 2013 roku zarejestrowano o blisko 30% więcej ofert pracy niż w roku 2012. Podobne wskazania wynikają z obserwacji ogłoszeń ukazujących się na internetowych portalach o pracy. Ich liczba począwszy od drugiej połowy ubiegłego roku systematycznie wzrasta.

O zmianach zachodzących w strukturze popytu i podaży pracy świadczą dane na temat napływu do bezrobocia. Mimo ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej, rośnie liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ostatnio spadek wielkości tej kategorii bezrobotnych odnotowano w sierpniu 2013 roku. Od września ub. roku odnotowywany jest systematyczny, choć nieznaczny, wzrost liczby osób tracących zatrudnienie w wyniku zwolnień grupowych. W grudniu ub. roku w porównaniu z listopadem liczba tych bezrobotnych wzrosła o niecałe 0,5 tys. osób.

Niekorzystne zmiany w strukturze bezrobotnych widoczne są również w przypadku bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ich liczba ogółem wzrosła, a wzrost ten w największym stopniu dotyczył długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Na zmiany realokacyjne na rynku wskazują również dane na temat napływu nowych bezrobotnych. Po dwóch miesiącach spadku, w grudniu 2013 roku wielkość tego strumienia wzrosła o ponad 12 tys. osób (ponad 5%). Tym niemniej, w drugiej połowie ub. roku napływ nowych bezrobotnych ustabilizował się na poziomie o 3% niższym w relacji do drugiego półrocza 2012 oraz w stosunku do pierwszego półrocza ub. roku.

Utrzymuje się tendencja spadkowa agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Wielkość ta maleje od czerwca 2013 roku, choć zmiany mają charakter wygasający – w czerwcu odnotowano spadek na poziomie blisko 4%, w listopadzie był on bliski zeru.

Pomimo ogólnie zauważanego ożywienia w gospodarce oceny menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych w grudniu ub. roku były dość powściągliwe. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był oceniany gorzej niż w listopadzie, ale lepiej w porównaniu z sytuacją sprzed roku. W dalszym ciągu utrzymuje się przewaga odsetka przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi wzrost liczby zatrudnionych pracowników, choć saldo powoli zbliża się do zera. Zwolnienia planowane są w jednostkach wszystkich klas wielkości, przy najbardziej negatywnych prognozach formułowanych przez jednostki małe (10-49 pracujących). W ujęciu branżowym największe redukcje zatrudnienia przewidywane są przez producentów odzieży, metali oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, a największe pozytywne zmiany oczekiwane są przy produkcji pozostałego sprzętu transportowego.


B I E C
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce spada niemal najszybciej w Europie. Czy będzie mniejsze niż 10%? Minister pracy: To bardzo realne