Rozliczenia pomiędzy oddziałem a zakładem głównym w...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Rozliczenia pomiędzy oddziałem a zakładem głównym w świetle podatku VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zależność oddziału spółki od zakładu głównego

Aby usługa świadczona pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą mogła zostać opodatkowana, musi istnieć pomiędzy nimi stosunek prawny, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. W odniesieniu do relacji spółka – oddział należy zatem zbadać, czy oddział jest niezależny od spółki, prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i posiada własny kapitał. Jeżeli oddział spełnia ww. warunki, wówczas wówczas można mu przypisać status odrębnego podatnika (w stosunku do siedziby spółki) w rozumieniu art. 9 dyrektywy VAT. W konsekwencji będzie pociągać to za sobą konieczność opodatkowania usług świadczonych przez zakład główny spółki na rzecz oddziału. Jednakże w sytuacji, gdy oddział nie posiada własnego kapitału i nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, usługa świadczona pomiędzy zakładem głównym, a oddziałem nie będzie opodatkowana.

Wyjątek od zasady - oddział należący do grupy VAT

Zgodnie z art. 11 dyrektywy VAT każde państwo członkowskie (po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej) może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym oraz organizacyjnym. W przypadku podmiotów gospodarczych zaliczonych do takiej grupy VAT, właściwy organ przydziela tej grupie VAT numer identyfikacji podatkowej. Co więcej, traktowanie członków grupy VAT jako jednego podatnika wyklucza możliwość składania przez członków tej grupy oddzielnych zgłoszeń podatku VAT. Powyższe oznacza, iż w przypadku świadczenia przez podmiot trzeci na rzecz członka grupy VAT takie świadczenie traktowane jest dla celów podatku jako świadczenie na rzecz grupy VAT, a nie konkretnego członka tej grupy. Zatem w przypadku, gdy oddział spółki należy do grupy VAT, z punktu widzenia tego podatku usługi świadczone przez zakład główny spółki na rzecz jej oddziału należy uznać za wykonywane na rzecz grupy VAT, do której przynależy ten oddział, podlegające opodatkowaniu na mocy przepisów dyrektywy VAT.

Podmiot zobowiązany do opłaty?

W sytuacji, gdy usługi świadczy spółka położona w państwie trzecim, która posiada odrębny od grupy VAT status podatnika to grupa VAT, jako nabywca tych usług, a nie oddział spółki zobowiązana będzie do zapłaty tego podatku.

Konkluzja

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż usługi świadczone przez główny zakład spółki położony w państwie trzecim na rzecz oddziału spółki znajdującego się w państwie członkowskim stanowią transakcje podlegające opodatkowaniu, jeżeli oddział jest członkiem grupy VAT. Ponadto w sytuacji, w której zakład główny spółki znajdującej się w państwie trzecim świadczy odpłatnie usługi na rzecz oddziału tej samej spółki znajdującego się w państwie członkowskim, a oddział ten jest członkiem grupy VAT w tym państwie członkowskim, to grupa ta, jako nabywca tych usług, a nie oddział staje się zobowiązana do uiszczenia podatku podlegającego zapłacie.
 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Strata na giełdzie może być korzystna dla podatnika