Rośnie poziom skrajnego ubóstwa w Polsce
sxc.hu
Podatnik.info

Rośnie poziom skrajnego ubóstwa w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z kolei ubóstwo ustawowe, mierzone kwotą dochodów uprawniających do wnioskowania o przyznanie środków pieniężnych w ramach pomocy społecznej, wynosi 12,8 proc. Tak wynika z danych przedstawionych przez jednego z posłów w interpelacji nr 26991.


Jak ubiegać się o pomoc społeczną?


Osoba potrzebująca powinna zwrócić się z prośbą o pomoc do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Następnie ta instytucja, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wywiadu środowiskowego, wyda odpowiednią decyzję administracyjną w tej sprawie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem przyznanie pomocy bez odbycia się wywiadu środowiskowego jest niemożliwe (poza nielicznymi wyjątkami).


Natomiast kryteria dochodowe pozwalające skorzystać z pomocy społecznej są ustalane co 3 lata, na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej, przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


Jaką kwotę pomocy można uzyskać?


Ubiegając się o przyznanie pomocy społecznej, potrzebujący może uzyskać następujące kwoty:

 • 542 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 456 zł - dla osoby w rodzinie,
 • do 529 zł – maksymalna kwota zasiłku stałego,
 • w granicach 531 zł - 1260 zł – wysokość pomocy dla cudzoziemców (ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą),
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego do 250 zł.


Powyższe kwoty obowiązują od 1 października 2012 r. i stanowią tzw. ustawową granicę biedy. Jeżeli jednak nasze dochody przekraczają ww. progi, to i tak w szczególnie uzasadnionych przypadkach ośrodek pomocy społecznej, w drodze wyjątku może przyznać nam konieczną pomoc.


Jakie kryteria decydują o przyznaniu pomocy?


Zgodnie z ustawą, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym powyższe kryteria dochodowe. Jednocześnie jednak musi wystąpić co najmniej jedna z następujących przesłanek:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niemal 3 mln z nas żyje w skrajnym ubóstwie! Polak wyrzuca na śmietnik 2 mln ton żywności!