Reklama znajdzie Cię wszędzie
sxc.hu
NewConnect.info

Reklama znajdzie Cię wszędzie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Charakteryzuje ją duża przejrzystość, co potwierdza regularne publikowanie prognoz, wypłata dywidendy oraz zakup innych spółek. Dodatkowo nasz ekspert zastosował analizę DCF, dzięki czemu inwestorom zdecydowanie łatwiej będzie prognozować przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Model biznesowy

Internet Media Services S.A. (IMS) jest największym dostawcą usług marketingowych na NewConnect.

Działalność prowadzona jest w 3 głównych obszarach marketingu sensorycznego:

  • Audiomarketingu - emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio),  
  • Digital Signage - emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video),
  • Aromamarketingu - dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe).


Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Celem działań marketingu sensorycznego, co potwierdzają badania, jest stworzenie przyjemnej atmosfery budującej pozytywne skojarzenia z określonym miejscem lub marką. Konsument, który dobrze się czuje w lokalu, chętniej podejmuje spontaniczne decyzje zakupowe i jest skłonny do ponownego odwiedzenia danej firmy.


Spółka dostarcza usługi, stwarzające właściwą atmosferę miejsc sprzedaży, co pozwala wpłynąć m.in. na:

- zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu
klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów),

- budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu, pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki),

- zwiększenie sprzedaży.

Głównymi klientami są punkty handlowe i usługowe, a sprzedaż odbywa się głównie w Polsce. Spółka również świadczy usługi za granicą. Stałym trendem w marketingu jest poszukiwanie nowych sposobów pozyskania i utrzymania klientów, dlatego też marketing sensoryczny będzie ulegał ciągłej modyfikacji.

Popyt na usługi Spółki jest silnie skorelowany z ilością punktów handlowych i usługowych w Polsce oraz poziomem PKB per capita.

Tabela 1: Struktura akcjonariatu

Źródło: Emitent

Spółka korzysta z dofinansowania w ramach programów pomocowych UE. W dniu 25.09.2013 r. IMS podpisała z PARP umowę o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Innowacyjna Gospodarka "Wdrożenie w IMS S.A. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego". Celem wdrożenia jest dodatkowe podniesienie efektywności w kluczowych, abonamentowych segmentach działalności Spółki, co powinno wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 856 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania to 599 tys. zł.

Na mocy podpisanej umowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości w 2013 roku, IMS rozpoczął budowę lokalnej sieci dystrybucji usług audio i aromamarketingu w Polsce, poprzez utworzenie nowego podmiotu Mood Factory Sp. z o.o. Współpraca przewiduje finansowanie projektu w całości przez Inkubator (ok. 0,8 mln PLN), a IMS zapewnia wsparcie technologiczne projektu. Spółka posiada opcję zakupu 30% udziałów w start-upie.

Strategia rozwoju spółki koncentruje się na pozyskiwaniu nowych umów abonamentowych, w celu zapewnienia stabilnych przychodów, zwiększaniu ilości obsługiwanych obiektów i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań poszerzających tym samym ofertę dla klientów. Strategia zakłada kreowanie nowych produktów i usług, których skuteczne zaimplementowanie obarczone jest sporym ryzykiem. Ponadto w dużej mierze opiera się ona na akwizycjach podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Procesy te są obarczone ryzykiem operacyjnym, które może decydować o skutecznym sfinalizowaniu planowanych przejęć, jak i braku osiągnięcia zamierzonych efektów z tym związanych.

W 2014 roku priorytetami Spółki pozostają: kontynuowanie prowadzonych inwestycji w zakresie usług abonamentowych (audio, video i aroma), pozyskanie ok. 1200 nowych lokalizacji w ciągu roku, wzrost przychodów z tytułu usług reklamowych, wypracowanie efektów synergii z przejęcia Entertainment Group Sp. z.o.o., szczególnie w zakresie przychodów z obsługi eventów i działań promocyjnych. Ważnym zadaniem na 3 kwartał 2014 r. jest przejście na rynek regulowany.

W dniu 31.03.2014 r. IMS S.A. podpisała umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi, posiadającymi 100% udziałów w spółce Entertainment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. IMS S.A. nabyła 73% udziałów w Entertainment Group z opcją zakupu do 100%. Cena nabycia wyniosła 145 tys. zł i zapłacona została w akcjach serii G Internet Media Services S.A, emitowanymi po cenie 1,81 zł. Nabycie pakietu większościowego w Entertainment Group nastąpiło w oparciu  o model earn - out. Oznacza to, że dotychczasowi właściciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w zależności od wielkości zysków, wypracowanych przez Entertainment Group dla Grupy IMS w perspektywie 3 lat po przejęciu. Przejęcie Entertainment Group ma na celu rozszerzenie portfolio usług IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, wzrost przychodów oraz zysków Grupy IMS.

Entertainment Group specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych, imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp., czyli usługami, których jeszcze nie ma w swojej ofercie Grupa IMS. W portfolio klientów Entertainment Group znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes, itp.

- Nie spodziewamy się dużych zmian w roku 2014, ale planujemy wzrost przychodów ze względu na stały przyrost ilości nośników reklamowych obsługiwanych przez IMS. Widzimy też powoli rodzącą się tendencję, polegającą na poszukiwaniu przez reklamodawców alternatywnych do telewizji i radia sposobów dotarcia do klienta ostatecznego. Nasze działania skierowane więc będą na budowanie alternatywnego sposobu dotarcia do klienta w miejscu sprzedaży, w którym spotyka się on, pieniądze i produkt – powiedział Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS 10.12.2013. - Poza Polską działamy w Czechach, Rumunii, Austrii, Niemczech oraz na Słowacji i Węgrzech, a ostatnio również w Chorwacji i Turcji. Nasza zagraniczna działalność rozpoczęła się od obsługi naszych polskich partnerów w obiektach poza granicami kraju, ale obecnie zgłaszają się do nas klienci zagraniczni zauroczeni naszą usługą w sklepach i proszą o pomoc. Zakładamy, że w roku 2014 nasz stan posiadania poza granicami kraju zostanie zwiększony o co najmniej 50% - dodał Michał Kornacki.

Wyniki finansowe 

Spółka wykazuje dwucyfrową dynamikę przychodów i zysku. Podstawowe przychody Spółki opierają się na przychodach z abonamentów, a główne koszty to opłaty dla pośredników reklamowych. Poniższa tabela szacuje prognozy i zakłada, że spółka wykona prognozę przychodów ze sprzedaży w 2014 r., a w następnych latach przyrost przychodów ze sprzedaży wyniesie w 2015 = 10%, od 2016 do 2018 roku 7% i od 2019 =5%. Natomiast zostaną zachowane relacje rentowności i poziomu kosztów jak w pierwszym kwartale 2014 r., a dywidenda będzie wypłacana w kolejnych latach.

Tabela 2: RZIS wykonanie 2011-2013 i prognoza 2014-2018 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3: Dynamika poszczególnych pozycji RZIS (w tys. PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Wykres 1: Wybrane dane z RZiS (w tys. PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Od 2011 roku spółka notuje stały wzrost przychodów i zysku. Ponadto posiada rozbudowaną sprawozdawczość, pozwalającą śledzić strukturę sprzedaży i dochodów na segmentach działalności.

Tabela 4: Przychody w rozbiciu na segmenty  (w zestawieniu ,,Wynik na segmentach” ujęci są klienci wewnątrz Grupy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Zarząd przykłada największą wagę do abonamentów. Jeśli  dochody z abonamentów będą stanowić główny dochód, to spółce zapewni to stabilne wyniki finansowe.

Tabela 5: Wybrane pozycje bilansowe (w tys. PLN)


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Spółka regularnie, od 2012 r. publikuje prognozy. Takim działaniem Zarząd, stosując dobre praktyki rynkowe solidnych spółek, składa zobowiązanie przed akcjonariuszami do wykonania zadań na bieżący rok. Powoduje to również przewidywalność danych IMS. 

Tabela 6: Prognozy pozycji z RZIS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Prognozy w 2012 r. nie zostały zrealizowane, w zakresie sprzedaży o 10%, a zysku netto aż o 26%. W 2013 roku prognozy były korygowane w górę. Spółka przekroczyła  skorygowaną prognozę. Oznacza to, że rozwój biznesu odbywa się dynamicznie i trudno prognozować wyniki w ramach tolerancji 20% (dopuszczalnej na NewConnect). Prognozy na 2014 r są obiecujące, wzrost sprzedaży o 15%, a zysku netto o 41%. Pierwszy kwartał 2014 r. pokazał dobre wyniki, prawie na poziomie ¼ prognoz, więc inwestorzy oczekują, ze prognozy będą wykonane, a biorąc pod uwagę dobry czwarty kwartał, może i  przekroczone.

Wykres 2: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz środki na koniec okresu (w tys. PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Spółka stale uzyskuje dodatnie przepływy pieniężne na działalności operacyjnej i zapewnia sobie znaczący poziom gotówki na koniec okresu.

Opis rynku

Rynek usług marketingu sensorycznego w Polsce głównie funkcjonuje w sferze handlu i usług, zatem uzależniony jest od ilości punktów dystrybucji, dynamiki wzrostu punktów handlowych i aktywności marketingowej firm korzystających z tych usług.

Zwiększenie powierzchni handlowej okazuje znaczny wpływ na zwiększenie usług marketingu sensorycznego. Według raportu Chushman @ Wakefield ,,Marketbeat Polish Realestate report spring 2014”, w Polsce obecnie jest 11,6 mln m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. W 2013 r ogólna nowoczesna pula powierzchni handlowej wzrosła o 650,000 m2, co stanowi dynamikę o 20% w porównaniu do 2012 r. W 2014 r. plany oddania nowoczesnych powierzchni handlowych są na poziomie tych z 2013 r.  Na podstawie wstępnych ocen 25 nowych centrów handlowych powinno być oddanych w 2014 r., o łącznej powierzchni 520,000 m2, w tym 110 000 m2 rozbudowy obecnych powierzchni. Firmy marketingu sensorycznego posługują się danymi o ilości lokalizacji, podczas gdy dane z raportu o rynku pokazują powierzchnię. Jednakże wzrost ilości powierzchni handlowych prowadzi do wzrostu ilości punktów sprzedaży.

Drugim wskaźnikiem jest ilość pojawiających się nowych marek. Pod tym względem również zauważalny jest wzrost. Ostatnio pojawiły się lub zadeklarowały pojawienie się w Polsce następujące marki sieciowe: Banana Republic, Iceland, Hollister, Superdry, Asics, Disney Store, Debenhams, Atmosphere, Louis Vuitton, French Connection, American Eagle Outfitters, Carpisa, Kik, COS, Karen Millen Victoria's Secret.

W rozmowie z inwestorami 20.05.2014 r. Prezes Michał Kornacki ocenił potencjał rynku na ok. 100 tys. punktów. Wypowiedź dotyczy punktów odtwarzających muzykę, na podstawie tego szacunku, poziom zapełnienia rynku wynosi ponad 10%.

Wykres 3: Porównanie  ilości obsługiwanych punktów przez IMS w okresie 2004 - 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Wykres 4: Roczna dynamika pozyskania obsługiwanych punktów przez IMS w okresie 2005-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta z raportów EBI

Z zestawienia wynika, że po dynamicznych wzrostach  w latach 2005 – 2008, spółka utrzymuje dynamikę przyrostu punktów na poziomie 20-25%, co stanowi to wysoki wskaźnik.

Sporadycznie ukazują się  raporty nt. uczestników marketingu sensorycznego. Według informacji Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej o wielkości rynku reklamy out of home, według stanu na 31.12.2012 r., na podstawie danych Digital Signage Association oraz odrębnie przez firmę Screen Network, liczba nośników Digital Signage w Polsce na koniec 2012 r. wynosiła 60 544  ekranów reklamowych digital signage, z których trzy czwarte (45,6 tys.) należało właśnie do Screen Network. Liczba ekranów nie jest bezpośrednio związana z przychodami, więc trudno na tej podstawie ocenić pozycje graczy na rynku.
Rynek jest fragmentaryczny i brak wiarygodnych danych o konkurentach na rynku polskim.

Według informacji od ekspertów z https://www.wirtualnemedia.pl i https://retailnet.pl, rynek usług audiomarketingowych ilościowo w najbliższych latach będzie rósł w podobnym tempie jak w ostatnich latach. Powodem będzie rozwój sieci już korzystających z takich usług oraz dołączania kolejnych punktów. W ujęciu wartościowym wzrost może być wolniejszy, ze względu na presję cenową klientów szukających ograniczeń budżetów marketingowych.

Rentowność i kondycja finansowa Spółki

Tabela 7: Wybrane wskaźniki finansowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów EBI Emitenta

Wykres 5: Wskaźniki finansowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta

Notowania i wskaźniki rynkowe

Tabela 8: Wskaźniki rynkowe przy cenie 1,73 zł za akcję

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl

IMS jest najsilniejszą spółką sektora Media na NewConnect. Spółki z sektora Media pracują w innych segmentach rynku, ich dane finansowe są znacznie słabsze od IMS. W porównaniu do spółek z NC index30, IMS posiada wskaźnik P/E na poziomie mediany, a wskaźnik P/BV jest wyższy niż mediana  NC index30.

Na rynku regulowanym Sektor Media, wg stanu na 10.06.2014, prezentuje wskaźniki na poziomie: P/E 41,25% i P/BV 3,16. Spółką zbliżoną pod względem profilu działalności jest CAM Media S.A., której wskaźnik P/BV wynosi 0,47, a wynik spółki za 2013 r był ujemny. Według naszej opinii, ceny akcji Sektora Media na rynku regulowanym są zawyżone. Jednakże różnica pomiędzy ceną akcji IMS i średnia na rynku regulowanym, na bazie wskaźników,  pozostaje ogromna.

Wykres 6: Notowania ceny akcji za ostatnie 12 miesięcy

W ciągu ostatniego miesiąca cena akcji wzrosła o 23,1%, z 1,47 zł do 1,81 zł. Pojawił się też większy obrót. Widać, że działania spółki związane z prowadzeniem polityki wypłaty dywidendy, jak i ogłoszenie skupu akcji własnych przynosi skutek.

Płynność akcji

Płynność akcji IMS  jest ograniczona. W maju 2014 średni dzienny obrót wyniósł 5 255 zł. Największe dzienne obroty były w styczniu i lutym 2014 r., kiedy kształtowały się na poziomie odpowiednio 22 300 zł i 11 666 zł. W kwietniu 2014 r. akcjami spółki handlowano tylko przez 8 dni, w ciągu 20 dni sesyjnych. Po okresie 20.05.2014 obrót akcjami wzrósł z 3 500 szt. akcji w dniu 20.05.2014 r. do 18 455 szt. 21.05.2014 r. W ostatnim okresie spółka zwiększyła swoją aktywność w kontaktach z inwestorami, a konsekwentne działanie w tym obszarze przyniosło rezultaty.

Free float wynosi 18,56%, jednakże w ramach tej puli znajduje się część inwestorów związanych ze spółką : członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy. Ogranicza to w pewnym stopniu płynność akcji. W celu zwiększenia obrotów musi pojawić się więcej akcji w swobodnym obrocie. Spółka nie ogłaszała planów emisji akcji w związku z przejściem na rynek regulowany. Zatem dla zwiększenia obrotu cześć akcjonariuszy długoterminowych powinno pozbyć się akcji. Jak stwierdził Prezes Spółki: - w strukturze akcjonariatu są dwa fundusze oraz grupa inwestorów posiadających całkiem spore pakiety akcji. Niewykluczone, że część z nich będzie chciała sprzedać akcje. Zwłaszcza w obliczu dużego zainteresowania akcjami IMS przez zewnętrzne fundusze inwestycyjne.

Wykres 7: Cena akcji i obrót

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl

Analiza DCF

Do analizy DCF przyjęto następujące założenia; dane na 2014 rok oparto o oficjalną prognozę wyników IMS, to jest 15% wzrostu sprzedaży, a na kolejne 4 lata przyjęto wzrost sprzedaży o : 10% w 2015 r, 7% w okresie 2016-2018 i 5% po 2018 r. oraz utrzymano zbliżone relacje rentowności, jak w 2013 r. Relacje w bilansie przyjęto na poziomie pierwszego kwartału 2014 r. Pozostałe założenia znajdują się w tabeli.

Tabela 9: Analiza DCF

Źródło: opracowanie własne 

Cena akcji 2,95 zł nie jest rekomendacją, tylko przedstawia jedynie wynik kalkulacji powyższych danych i przyjętych założeń. Obecna cena akcji 1,81 PLN pokazuje, jak znaczny jest potencjał do zmiany ceny akcji w porównaniu z  kalkulacją DCF.

Zarząd prowadzi program motywacyjny, poprzez sprzedaż akcji uczestnikom programu po cenie nominalnej (0.02 zł). Takie działanie powoduje pozytywne i negatywne skutki, mobilizuje jego uczestników do określonych zachowań, tj. zwiększenia zysku IMS, z drugiej strony powoduje rozwodnienie akcji i będzie okazywać wpływ na podaż i zmniejszenie ceny akcji.

Podsumowanie i analiza SWOT

Rynek marketingu sensorycznego jest rynkiem rozwijającym się, charakteryzuje się szybkimi zmianami i IMS będzie musiał się do nich dostosowywać, aby utrzymać pozycję lidera na rynku. IMS posiada kompetentny i energiczny zarząd. Potwierdzeniem tego jest szereg inicjatyw; przejęcia w celu synergii, stałego zwiększania punktów świadczenia usług, zwiększania zysku, polityki  wypłaty dywidendy, podjęciu działań przejścia na rynek regulowany, a także inicjatywy zwiększenia płynności. Spółka nieprzerwanie od II kwartału 2013 roku wchodzi w skład NewConnect Lead. W perspektywie kilku tygodni planowane jest złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. IMS pracuje nad kolejnymi przejęciami w przyszłości, co wynika  z wypowiedzi prezesa z 20.05.2014. Cena akcji jest niska w stosunku do konkurencji, co potwierdzają wskaźniki rynkowe i marże. Płynność akcji jest ograniczona.

Tabela 10: Wypłaty dywidend

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl

Spółka ogłosiła plan skupu swoich akcji do 1.666.666 sztuk, w widełkach cenowych od 1,80 do 4,00zł. Pierwsza transza kupowana jest po cenie 2,25 zł. Ceny akcji na rynku wzrosły od dnia ogłoszenia planu, tj. 06.03.2014 r. do dnia ustalenia ceny skupu, - 12.06.2014 o 12,6% do 1,78 zł. Ale oczekiwania inwestorów i spółki co do wzrostu ceny były większe. Maksymalna cena zamknięcia wyniosła 1,82 zł. W czerwcu spółka poinformowała o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy, datach i cenach skupu akcji, co spowodowało znaczny wzrost obrotów akcji, ponad 170 000 za pierwszą połowę czerwca. Komunikaty spółki znacząco wpływają na płynność akcji. Zwiększenie płynności będzie wymagać od IMS zwiększenia ilości akcji w wolnym obrocie. Jeżeli inwestorzy, w tym fundusze uświadomią sobie, że w najbliższym okresie nie będzie nowych emisji akcji, a spółka będzie poprawiać wyniki, to będą skupywać akcje z wolnego obrotu, co w konsekwencji zwiększy ich cenę.

Źródła przewagi konkurencyjnej IMS-u tkwią przede wszystkim w kompleksowym podejściu do marketingu sensorycznego, w miejscu sprzedaży i budowaniu w każdym z rozwijanych sektorów (audio, video, aroma) wewnętrznych, silnych kompetencji. Dotyczy to kompetencji marketingowych, sprzedażowych, a także technicznych i logistycznych. IMS posiada własne zespoły do realizacji tych poszczególnych zadań, m.in. kompetencje działu muzycznego są najwyższe w Polsce.

Tabela 11: Analiza SWOT

Źródło: opracowanie własne

Wzrost konkurencji w przyszłości spowoduje zmniejszenie marż. Za kilka lat rynek będzie mocniej nasycony i jego wzrost zależny będzie od powstawania nowych lokalizacji. Do tego czasu spółka może rozwinąć inne komplementarne kompetencje i sprzedawać usługi tym samym klientom w innych obszarach. IMS może pokusić się o zdobycie udziału w rynkach zagranicznych, co spowoduje zdywersyfikowanie przychodów pod względem terytorialnym. Ponadto spółka musi skutecznie doprowadzić do większej płynności akcji. Ogłoszenie znanego funduszu z pakietem powyżej 5% spowoduje większe zainteresowanie inwestorów.

Spółka obecnie posiada znaczne zasoby gotówki na zakupy konkurentów, dywidendę oraz obsługę programu buy-back.

Przygotował
Bogdan Adamowicz
office@progressholding.pl
Progress Holding Sp. z o.o.

Nota prawna
Niniejsze opracowanie przedstawia pogląd autora i ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą kupna akcji. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z zasadą zachowania rzetelności zawodowej, jednak Progress Holding Sp z o o. nie ponosi odpowiedzialności za zawarte informacje.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zarząd Giełdy ogłosił NewConnect 2.0. Mały parkiet ma pełnić kluczową rolę w finansowaniu małych i średnich firm