Realizacja założeń exposé w toku, - czyli rząd...
http://sxc.hu/

Realizacja założeń exposé w toku, - czyli rząd wydłuża wiek emerytalny, likwiduje ulgi podatkowe, podwyższa wysokość składki rentowej, a biurokracja nie maleje

Premier Donald Tusk rozpoczął konsultacje z ministrami podsumowujące 100 dni funkcjonowania gabinetu. Rząd zdążył już m. in. wyeliminować z rynku lokaty „antybelkowe” oraz podwyższyć wysokość składki rentowej po stronie pracodawcy.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W pierwszym kwartale 2012 roku uchwalone mają zostać nowelizacje pozwalające na m. in. podwyższenie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67. roku życia, likwidację ulgi internetowej, zmianę zasad w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów oraz zmiany w ulgach na dzieci. Nieco więcej optymizmu budzą plany mające skrócić czas trwania postępowania sądowego o jedną trzecią.

Tak szczegółowo wygląda stan realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska.

SYSTEM PODATKOWY

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki" będą obowiązywać od 31 marca 2012 r.). Ustawa okołobudżetowa zawiera rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy "podatku Belki".

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., projekt przed przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych). Przewidziano: - likwidację ulgi na Internet; - zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie); - zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach, a także posiadających troje i więcej dzieci: a) dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł ulga pozostaje bez zmian; b) rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł ulga nie będzie przysługiwała; c) w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian; d) w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 proc.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa analiza uwag zgłoszonych w toku uzgodnień). Zaproponowane zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

SYSTEM EMERYTALNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., projekt w konsultacjach społecznych). Regulacja dotyczy reformy systemu emerytalnego i zawiera rozwiązania zapewniające zarówno bezpieczeństwo tego systemu (zmiany demograficzne), jak i bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego). Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, waloryzacja rent i emerytur nastąpi 1 marca 2012 r.). Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji emerytur i rent pomoże zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która będzie korzystna dla uboższych emerytów i rencistów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r. trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu w toku uzgodnień i konsultacji). Zgodnie z intencją rządu, nowy model zabezpieczenia emerytalnego dla służb mundurowych zakłada wydłużenie okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zaproponowane rozwiązania kontynuują działania ograniczające obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszają koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców.

Założenia do projektu nowej ustawy Prawo budowlane (przewidywany termin przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych - II kwartał 2012 r.). W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. Nowe regulacje m.in. określą generalne zasady budowy obiektu budowlanego, wprowadzą przyjazne inwestorom procedury sytuowania obiektów budowlanych, uproszczą procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 1 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe. Takie rozwiązanie poprawi sytuację sektora finansów publicznych, ograniczając narastanie długu publicznego.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (weszła w życie 1 lutego 2012 r.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników. Zasady jej opłacania są następujące: - za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa; - rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł; - rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł.

FINANSE PUBLICZNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., projekt po uzgodnieniach międzyresortowych, trwają konsultacje ze strona samorządową). Zaproponowane rozwiązania umożliwiają m.in. ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzą warunki dla wprowadzenia reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych.

SĄDOWNICTWO

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r.) Zmiany mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie (do tej pory był to jego obowiązek); dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym referendarzy sądowych; ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury; wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego (zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy (planowane przyjęcie przez rząd IV kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych (w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia) powinno skrócić i usprawnić postępowania.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy w sprawach o wykroczenia (w postaci elektronicznego zapisu dźwięku).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (przed przyjęciem przez KRM). Założono ułatwienia dla obywateli m.in. przez ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu i elektroniczne uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.

Założenia do projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r.). Proponuje się rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r.). Zaproponowano skrócenie terminów nadawania NIP w stosunku do osób prawnych podlegających rejestracji w KRS oraz zmniejszenie dla pracodawców obowiązków zgłoszeniowych do PIS i PIP.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (planowane przyjęcie przez rząd III kwartał 2012 r.). Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata – deregulacja i skrócenie terminów postępowań.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (planowane przyjęcie przez rząd - III kwartał 2012 r.). Zmiany mają usprawnić procedurę rejestracji przedsiębiorców w KRS.

BOGACTWA NATURALNE

Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (trwają prace w Sejmie). Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa (podatek od miedzi i srebra).

Założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Nowe przepisy mają zapewnić państwu odpowiedni udział w rencie surowcowej. Dotyczy to korzyści wynikających z eksploatacji gazu łupkowego.

POZOSTAŁE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa analiza uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i konsultacji). Zaproponowane będzie wprowadzenie do polskiego prawa instytucji tzw. opłaty ostrożnościowej, jako sposobu pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych środków na finansowanie działań nakierowanych na utrzymanie stabilności sektora bankowego. Oznacza to, że niektóre instytucje finansowe będą zobowiązane do wpłacania opłaty ostrożnościowej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Środki te będą ewidencjonowane na specjalnym funduszu - Funduszu Stabilizacyjnym. Opłata byłaby wnoszona dwa razy w roku. Wysokość opłaty będzie corocznie określać Rada BFG.

Pakiet projektów ustaw dotyczących e-administracji: założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych, (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektów). Przygotowywane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekty aktów prawnych będą realizować zapowiedzianą przez premiera ideę usprawniania pracy administracji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych, przyczyniając się do bardziej powszechnego korzystania przez obywateli z różnego rodzaju zasobów, w tym zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych.

Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (trwają prace w Sejmie). Likwidacji ulegnie 13 delegatur terenowych ministra Skarbu Państwa.

Założenia do projektu o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej (przyjęcie przez rząd – I kwartał 2012 r.) Likwidacji ulegną urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie. Obsługę tych organów będą prowadziły urzędy wojewódzkie – centra usług wspólnych.

Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki od 1 lipca 2012 r. (rozporządzenie dla policjantów w uzgodnieniach międzyresortowych).

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Likwidacja ulgi prorodzinnej oraz internetowej! Plan rządu- większe wpływy z podatków zamiast ograniczenia wydatków