Przeprowadzka może wpłynąć na zmianę urzędu dla...
http://sxc.hu/

Przeprowadzka może wpłynąć na zmianę urzędu dla rozliczeń VAT-u

Podatnicy prowadzący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do dokonywania stosownych z tego tytułu rozliczeń we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym.

>>>Przedsiębiorco, rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Niestety, samo ustalenie, który urząd jest tym właściwym dla podatnika, wzbudza wiele niekiedy wątpliwości. Sytuacja dodatkowo komplikuje się w przypadku ewentualnej zmiany miejsca prowadzenia działalności, zamieszkania bądź też siedziby podatnika. Warto zatem zastanowić się nad tym, od czego uzależnione jest przyporządkowanie do danego organu podatkowego.

Tam gdzie sprzedajesz i świadczysz usługi

Podstawową zasadą ustalania urzędu skarbowego właściwego dla podatnika VAT, w celu rozliczeń podatkowych, jest obowiązek regulowania przez podatnika swoich zobowiązań w organie podatkowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, czyli tam gdzie dokonywana jest np. sprzedaż lub świadczone są usługi. Ponadto, istotnym wydaje się, aby podkreślić, że nie jest to uzależnione od tego czy działalność ta prowadzona jest indywidualnie jako osoba fizyczna czy też w formie spółki.

Choć powyższa reguła wydaje się dosyć oczywista, istnieją od niej pewne wyjątki, dotyczące przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących swą działalność w kilku miejscach, dla których właściwe są różne urzędy. W takiej sytuacji, właściwość miejscową zwykło się ustalać:

• dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla których określa się ją ze względu na adres siedziby
• dla osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Przeprowadzka i co w związku z tym…

Jak już zostało wspomniane, zmiana miejsca zamieszkania podatnika, jak również wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu VAT, może skutkować pojawieniem się wątpliwości dotyczących ustalenia, do którego organu podatkowego powinien złożyć on rozliczenie podatkowe.

Przede wszystkim, w przypadku, gdy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą,którą wykonuje w jednym miejscu, będącym jednocześnie odrębnym miejscem od adresu zamieszkania i miejsce wykonywania działalności nie uległo zmianie, to zmiana samego miejsca zamieszkania nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Podatnik nadal będzie rozliczał się w tym samym urzędzie skarbowym.

Nie oznacza to bynajmniej, że zmiana właściwości organu podatkowego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest ustalana jednorazowo i nie podlega żadnym modyfikacjom. Owszem, właściwość urzędu skarbowego w zakresie rozliczenia VAT może ulec zmianie. Gdy działalność gospodarcza wykonywana jest na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów skarbowych, czyli w sytuacji, gdy o właściwości miejscowej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba firmy wystarczająca będzie przeprowadzka.

Gdzie zatem dokonać rozliczenia podatku VAT?

Podatnik powinien pamiętać o tym, że pomimo, iż Ordynacja podatkowa określa ogólne zasady wskazujące organ podatkowy, do którego należy złożyć deklaracje podatkowe w przypadku,
gdy w trakcie roku lub innego okresu rozliczeniowego nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, należy zastosować regulacje zawarte w przepisach wykonawczych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń VAT za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest urząd właściwy z tytułu rozliczeń VAT w ostatnim dniu tego okresu.

Przykład: Właściwym urzędem był urząd w Z. Przedsiębiorca zmienił miejsce zamieszkania 6 marca w skutek czego właściwym jest urząd w B. Podatek za marzec zostanie więc rozliczony w urzędzie właściwym dla B.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 104 głosów
48%

przez telefon

50 głosów
47%

z komputera

49 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także