Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W umowie odwróconego kredytu hipotecznego (dalej: umowa) bank zobowiąże się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniędzy (ich spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy), a kredytobiorca zobowiąże się ustanowić zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Strony umowy

Umowę będzie mogła zawrzeć każda osoba fizyczna. Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla kredytobiorcy, musi jednak przysługiwać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą będzie zostać być także współwłaściciel nieruchomości lub osoba, której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Warunki podpisania umowy

Poza ofertą odwróconego kredytu hipotecznego bank nie będzie mógł uzależniać podpisania umowy od zawarcia innych umów, za wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kwota odwróconego kredytu hipotecznego będzie ustalana w oparciu o wartość nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

Prawa kredytobiorcy

Na 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy formularz zawierający wszystkie informacje o tej formie kredytu, w tym m.in. sposób ustalenia kwoty kredytu, termin i sposób wypłaty jak również sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany.

Umowę trzeba będzie sporządzić na piśmie.

Kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. W taki wypadku kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych, za wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz urzędów lub sądów.

Kredytobiorca będzie mógł również wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu.

Ponadto kredytobiorca będzie miał prawo w każdym czasie całkowicie lub częściowo spłacić kredyt, a bank nie pobierze prowizji z tego tytułu.

Uprawnienia banku

Bank również będzie miał prawo w określonych sytuacjach wypowiedzieć umowę. Chodzi tu np. o przypadki, gdy z nieruchomości została wszczęta egzekucja, albo kredytobiorca przeniesie na osobę trzecią własność nieruchomości.

Dla celów umów odwróconego kredytu hipotecznego banki będą musiały ustalić zasady zarządzania ryzykiem długowieczności.

Jeżeli bank ogłosi upadłość, wówczas z chwilą jej ogłoszenia umowa odwróconego kredytu hipotecznego ulegnie rozwiązaniu w zakresie niewykonanej części.

Rozliczenie kredytu

Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:

  • okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
  • roku od dnia śmierci kredytobiorcy.


Spadkobiercy w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do mieszkania. W przeciwnym razie to bank stanie się właścicielem nieruchomości.

Omawiana ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Obecnie pozostaje ona w rękach Senatu.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku 2022? Zapytaj eksperta!