Gorące tematy
Czy ostatnie zmiany w VAT są korzystne dla firm?
Wyniki sondażu: sondaż 8 głosów
50%

Tak, ułatwią prowadzenie działalności

4 głosów
25%

Nie, utrudnią prowadzenie działalności

2 głosów
25%

W praktyce niewiele zmienią w funkcjonowaniu firm

2 głosów
Kalendarz podatnika
Prostsze rozliczanie w przedsiębiorstwach - grupy...
Redakcja
http://sxc.hu/

Prostsze rozliczanie w przedsiębiorstwach - grupy podatkowe w VAT

Podziel się tym artykułem:   

Zmiany mające na celu usprawnienie posługiwania się rozliczeniami podatku VAT poprzez możliwość tworzenia pomiędzy przedsiębiorcami wspólnych grup podatkowych zaproponowali w środę posłowie PIS.


Propozycja przez nich przedstawiona opiera się na konstatacji, iż stworzenie wspólnych grup podatkowych VAT umożliwiłoby przedsiębiorcom oraz wspólnym grupom kapitałowym, bądź podmiotom powiązanym organizacyjnie, wspólne rozliczanie VAT w charakterze jednego podmiotu, posiadającego jeden NIP i składającego jedną deklarację podatkową. Opodatkowanie VAT nie obejmuje w takim przypadku transakcji pomiędzy nimi. Do tej pory z przywileju tworzenia takich grup mogły korzystać osoby prawne rozliczające się na zasadach podatku dochodowego.

Zalegalizowanie możliwości tworzenia grup podatkowych miałoby korzystny wpływ na nowe inwestycje, tworzenie miejsc pracy, powstawanie miejsc usługowych współpracujących z międzynarodowymi przedsiębiorcami oraz poprawę zasad konkurencyjności na polskim rynku.

Posłowie PIS w związku ze swoją propozycją opierają się na art. 11 Dyrektywy 2006/112, który stanowi: "po konsultacji z komitetem doradczym ds. podatku od wartości dodanej (zwanym dalej "Komitetem ds. VAT"), każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające
siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym".
Takie rozwiązanie zastosowała między innymi Estonia i Węgry jakkolwiek, oczywiście, szczegóły zastosowanych przez nie rozwiązań różnią się  pomiędzy sobą.

Podziel się tym artykułem: