Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Premia dla kontrahenta zmniejsza podstawę opodatkowania
http://sxc.hu/

Premia dla kontrahenta zmniejsza podstawę opodatkowania

25 czerwca 2012 r. NSA wydał uchwałę, zgodnie z którą wypłata kontrahentom bonusów warunkowych i premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia pewnego pułapu sprzedaży i terminowych płatności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zmniejszający podstawę opodatkowania.

Na gruncie przepisów o VAT, problem klasyfikacji premii pieniężnych był przedmiotem licznych sporów z przedstawicielami organów skarbowych. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim traktowania przez Ministerstwo Finansów premii pieniężnych, jako odrębnego świadczenia opodatkowanego VAT. W orzecznictwie sądów administracyjnych występowało natomiast podejście, zgodnie z którym udzielenie kontrahentowi premii pieniężnej nie jest opodatkowane VAT i powinno być dokumentowane wystawieniem jedynie noty korygującej.

W związku z wyżej wspomnianymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawnych, NSA postanowieniem z 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 586/11) przedstawił to zagadnienie do rozpoznania składowi siedmiu sędziów.

Premia pieniężna jest rabatem

W uchwale siedmiu sędziów, NSA zauważył, że premie pieniężne (również w przypadku gdy są udzielane z tytułu spełnienia określonych warunków), są de facto zdarzeniem prawnym wymienionym w art. 73, 79, 90 Dyrektywy 112, czyli świadczeniem zmniejszającym podstawę opodatkowania. Zdaniem NSA, art. 29 ust. 4 ustawy o VAT nie zawiera definicji premii pieniężnej i rabatu, jednak nie ulega wątpliwości, że premia pieniężna pod względem skutków ekonomicznych jest tożsama z rabatem, niezależnie od tego, czy jest związana z jedną transakcją, czy grupą transakcji. Nie jest też niemożliwe przypisanie premii potransakcyjnej pewnej sumie transakcji. NSA uznał, że w przypadku udzielenia rabatu, bezwzględnie obniża się podstawę opodatkowania (co jest zgodne z zasadą neutralności VAT). Nie występuje w tym przypadku jednak obowiązek wystawienia faktury korygującej. To, że premia jest rabatem jest niewątpliwe, ale jednocześnie ustawa o VAT nie przewiduje sankcji i konsekwencji niedokonania korekty. Sąd wskazał, że ta kwestia powinna być uregulowana przez Ministerstwo Finansów.

Wczorajsza uchwała NSA ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia występujących od dawna rozbieżności w doktrynie. Co prawda sama istota premii pieniężnej jest inna niż istota udzielenia rabatu, niemniej jednak efekt ekonomiczny tych dwóch czynności jest zbliżony, zatem ich skutki podatkowe także powinny być podobne. W gestii podatnika leży natomiast wybór sposobu motywowania kontrahentów.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments