Prawne podsumowanie - marzec 2014 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski i Partnerzy

Prawne podsumowanie - marzec 2014 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PRAWO PRACY

4 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 208), na podstawie której:

 • rozszerzono katalog przypadków, w których dozwolona jest praca w niedzielę i święta;
 • zezwolono na wykonywanie w niedzielę i święta pracy polegającej na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeśli dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy i pod warunkiem, że praca ta jest wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • przewidziano, że praca w niedziele i dni wolne od pracy w Polsce będzie dopuszczalna również w przypadku prac umożliwiających świadczeni a usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza Polską;
 • nałożono na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu w niedzielę i święta pracę polegającą na świadczeniu usług lub wykonywaniu prac umożliwiających świadczenie usług odbieranych poza terytorium naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, innego dnia wolnego od pracy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO NBP

5 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 271), na podstawie którego:

 • uregulowano kwestie związane z przekazywaniem do Narodowego Banku Polskiego (dalej „NBP”) danych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
 • określono obowiązek sporządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają, miesięcznych lub kwartalnych raportów sprawozdawczych;
 • zobligowano towarzystwa funduszy inwestycyjnych do sporządzania, po dokonaniu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, raportu sprawozdawczego według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego oraz raportu sprawozdawczego według stanu na koniec roku obrotowego;
 • przyjęto zasadę, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych przekazuje NBP raporty sprawozdawcze w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy;
 • ustalono, że raporty sprawozdawcze są przekazywane w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl, do którego dostęp odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP;
 • wprowadzono regułę, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują wymagane dane Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, a ta przekazuje miesięczne raporty sprawozdawcze, zawierające ww. dane, do NBP w terminie do końca 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego te dane dotyczą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

19 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 266), na podstawie którego:

 • określono organizację, skład i regulamin działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (dalej „Komisja”);
 • ustalono, że postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych wszczynane jest przez właściwego ministra, który zawiadamia rzeczoznawcę majątkowego, którego postępowanie dotyczy, i przekazuje sprawę do Komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • przyjęto przepisy dotyczące wyznaczania zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jego składu oraz zadań, w tym kompetencji przewodniczącego tego zespołu;
 • uregulowano kwestie związane z ustanawianiem przez rzeczoznawców majątkowych obrońcy w postępowaniu wyjaśniającym oraz wyznaczaniem takiego obrońcy z urzędu przez przewodniczącego Komisji;
 • wprowadzono regulacje związane z przebiegiem posiedzenia zespołu, podejmowaniem decyzji o sposobie jego zakończenia, a także protokołem końcowym sporządzanym po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

W dniu 6 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziałów lub ich części (sygn. akt III CZP 22/12, dalej „Uchwała”).

W Uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że sąd rejestrowy ma obowiązek zadbania, aby w rejestrze były uwzględnione jedynie dane zgodne ze stanem rzeczywistym i stąd powinien dokonywać wpisu do rejestru jedynie jeśli posiada pewność, że dokumenty przedłożone wraz z wnioskiem pozwalają na dokonanie wpisu zgodnego z tym stanem. W rezultacie, jak wskazano w Uchwale, sąd rejestrowy dokonując wpisu dotyczącego wspólników posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki musi ustalić, czy w rzeczywistości doszło do przeniesienia udziałów. Ta okoliczność może zaś, w opinii Sądu Najwyższego, zostać udowodniona poprzez przedstawienie różnych dokumentów, w tym także nowej listy wspólników spółki. Jednakże, jak stwierdził Sąd Najwyższy, w przypadku powzięcia przez sąd rejestrowy wątpliwości odnośnie zgodności przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów mających stanowić podstawę wpisu, sąd rejestrowy jest uprawniony do żądania przedstawienia innych dokumentów potwierdzających, że wpis w tym zakresie będzie odpowiadał stanowi rzeczywistemu, w tym także umowy przeniesienia udziałów w spółce.


Maciej Szulikowski
radca prawny i partner zarządzający
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl  

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podsumowanie prawne - październik 2013 r.