Prawne podsumowanie maja 2016 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Prawne podsumowanie maja 2016 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PRAWO CELNE

1 maja 2016 r. częściowo weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L z dnia 10 października 2013 r.), na podstawie którego:

 •  wprowadzono nową definicję decyzji (tzw. „decyzji celnej”), zgodnie z którą "decyzja" oznacza każdy akt wydany przez organy celne odnoszący się do przepisów prawa celnego zawierający orzeczenie w konkretnej sprawie, który pociąga za sobą skutki prawne dla zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób. Jednocześnie dokonano ich podziału na decyzje wydawane na wniosek albo z urzędu oraz decyzje korzystne albo niekorzystne dla zainteresowanego;

 

 • wprowadzono regulację, na podstawie której wszelka wymiana informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Jedynie w drodze odstępstwa Komisja Europejska może w wyjątkowych przypadkach przyjąć decyzje umożliwiające jednemu państwu członkowskiemu lub większej ich liczbie korzystanie ze sposobów wymiany i przechowywania informacji, innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych;

 

 • · wprowadzono instytucję tzw. „upoważnionego przedsiębiorcy”. Przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w ww. rozporządzeniu, może złożyć wniosek o przyznanie mu statusu „upoważnionego przedsiębiorcy”. Upoważnienie to może być dwojakiego rodzaju. Jeden rodzaj umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń celnych zgodnie z przepisami prawa celnego, drugi natomiast upoważnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony;

 

Powyższa regulacja unijna, jak wynika już z samej preambuły rozporządzenia, służy m.in. uproszczeniu przepisów prawa celnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii, a także ułatwieniu legalnej wymiany handlowej oraz zwalczaniu nadużyć. Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia jest konieczność dostosowania do niego polskich regulacji, zawartych w szeregu aktów prawnych.

 

SWOBODA DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

19 maja 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). Do zmian zaliczamy m.in.:

 • wprowadzenie regulacji, na podstawie której przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „CEIDG”). Do adresów tych zalicza się adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do CEIDG, a jedynie jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie. Będzie to miało miejsce w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie;

 

 • wprowadzenie przepisu umożliwiającego rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej przez daną osobę. Na jego podstawie, w przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej. Wniosek taki złożyć należy najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Dotychczasowe przepisy prowadziły do sytuacji, gdy osoba która dokonała wpisu, a jednocześnie nie podjęła prowadzenia działalności gospodarczej, nadal widniała w CEIDG;

 

Celem powyższych regulacji, jak wynika z uzasadnienia projektu do nowelizacji, jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, m.in. poprzez uregulowanie procedury postępowania w przypadku podmiotów, które podają fałszywe adresy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Ponadto nowelizacja prowadzi do tego, aby wpisy w CEIDG w sposób bardziej klarowny odzwierciedlały stan rzeczywisty. Do powyższego powinno przyczynić się umożliwienie osobie, która została już wpisana do CEIDG, rezygnacji z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania przez nią działalności, dzięki czemu nie będzie ona widniała na stronie internetowej CEIDG, jako przedsiębiorca.

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

19 maja 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Do zmian zaliczamy m.in.:

 • wprowadzenie dodatkowej regulacji rozszerzającej obowiązek informacyjny względem naczelnika urzędu skarbowego. Na jej podstawie podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej „księga”). Powyższego obowiązku dokonać należy w terminie 20 dni od dnia założenia księgi;

 

 • wprowadzenie przepisu, na podstawie którego, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie
  o prowadzeniu księgi. Powyższego należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym. Przy czym podatnik zobligowany jest do wskazania nazwy i adresu biura, miejsca prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Inaczej wygląda sytuacja, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej. Wtedy ww. zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego
  z nich.

 

PRAWO O STOWARZYSZENIACH

20 maja 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), w tym:

 • · wprowadzono regulację, na podstawie której stowarzyszenie rejestrowe (posiadające osobowość prawną) założyć może co najmniej 7 osób. Dotychczasowe przepisy przewidywały, iż stowarzyszenie tego typu może zostać założone przez minimum 15 osób. Poprzednia regulacja stanowiła barierę osobową w zakresie zrzeszania się. Ponadto w znacznej mierze odbiegała ona od regulacji obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przykładowo we Francji i Belgii stowarzyszenie założyć mogą co najmniej 2 osoby, natomiast w Niemczech powyższe uczynić może co najmniej 7 osób;

 

 • doprecyzowano w jaki sposób stowarzyszenia mogą utworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Zasady ich tworzenia oraz rozwiązania, struktura organizacyjna, organy wraz z trybem ich wybierania lub powoływania, powinny zostać określone w statucie stowarzyszenia. Ponadto, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną, co następuje po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym momentem może ona rozpocząć prowadzenie działalności;

 

 • wprowadzono przepis, na podstawie którego w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Podobne rozwiązania funkcjonują już w ramach Kodeksu spółek handlowych, a to m.in. w art.  210 § 1;

 

 • zmodyfikowano postępowanie rejestrowe, w tym poprzez rezygnację z udziału w nim organu nadzorującego. Dotychczas, sąd rejestrowy doręczał organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz z załącznikami. Organ ten miał prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany. Procedura ta została jednak zlikwidowana. Aktualnie sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Jeżeli jednak sąd uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznaczy w tym celu posiedzenie wyjaśniające;

 

 •      doprecyzowano regulację dotyczącą dokonywania opłat za zmianę danych stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczas przepisy wskazywały, iż postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru jest wolne od opłat. Wątpliwości interpretacyjne budziło wnoszenie opłat za wpis zmiany danych. Aktualnie ustawodawca doprecyzował, iż od opłat wolny jest zarówno wniosek o wpis stowarzyszenia do rejestru, jak i wniosek o wpis zmiany danych stowarzyszenia;

 

Nowe regulacje mają w głównej mierze przyczynić się do usunięcia barier dla realizacji wolności zrzeszania się oraz skrócenia terminu na rozpatrzenie przez sąd wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności dzięki rezygnacji z udziału organu nadzoru w procedurze rejestracji.  

 

ZAWÓD FIZJOTERAPEUTY

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), na podstawie której określono zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na mocy nowej ustawy m.in.:

 • wskazano katalog świadczeń, które mogą być wykonywane przez fizjoterapeutę, uprawnień mu przysługujących (np. prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta), a także obowiązków na nim spoczywających (np. prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej). Podkreślić należy, że dotychczas zawód fizjoterapeuty nie mieścił się w katalogu zawodów regulowanych;

 

 • określono warunki jakie musi spełnić osoba, chcąca uzyskać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Do warunków tych zalicza się m.in. pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie przedmiotowego zawodu, jak i posiadanie odpowiednich świadectw i dyplomów, potwierdzających kwalifikacje;

 

 • wprowadzono samorząd fizjoterapeutów, do którego zadań należy m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, reprezentowanie fizjoterapeutów, ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii, a także ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie. Nowa ustawa jednocześnie określa organy samorządu, sposób ich wyboru oraz zakres zadań. M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dodatek elektryczny 2023 – komu przysługuje i jak go otrzymać?