Prawne podsumowanie luty 2014 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski i Partnerzy

Prawne podsumowanie luty 2014 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

USŁUGI PŁATNICZE

1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1271), na podstawie której:

wprowadzono i zdefiniowano nowe pojęcia mające kluczowe znaczenie dla rynku krajowych transakcji kartowych w tym sprecyzowano, że opłata interchange to ustalona przez organizację kartową opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej;

 • ustalono maksymalną wysokość opłaty interchange równą 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji przy użyciu karty płatniczej;
 • przyjęto, że w przypadku określenia w umowie opłaty interchange w kwocie przewyższającej wartość maksymalną, strony takiej umowy będą obowiązane stosować maksymalną stawkę ustawową;
 • sprecyzowano zasady wyłączenia stosowania maksymalnej stawki opłaty intechange do transakcji płatniczych dokonywanych przez nowe organizacje kartowe przy użyciu karty płatniczej wydawanej w ramach umowy z tymi organizacjami;
 • nałożono na organizacje kartowe, wydawców kart płatniczych oraz agentów rozliczeniowych obowiązek udostępniania na swoich stronach internetowych informacji o aktualnych stawkach opłaty interchange;
 • przyjęto przepisy, zgodnie z którymi nieważne są postanowienia umowne zobowiązujące do stosowania zasad nałożonych przez organizację kartową dla transakcji płatniczych z użyciem kart płatniczych wydanych w ramach umowy z inną organizacją kartową, a także postanowienia uniemożliwiające akceptantowi promowanie określonych form płatności, w tym oferowanie zniżki;
 • wprowadzono zakaz pobierania przez organizacje kartowe opłat z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej wydanej w ramach umowy z inną organizacją kartową.

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE

1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717), na podstawie której:

- na mocy przepisów, które weszły w życie w dniu 14 stycznia 2014 r.:

 • wprowadzono dobrowolność uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym (dalej „OFE”);
 • określono, że członkowie OFE będą mogli złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”) w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. oświadczenie (w formie pisemnej lub elektronicznej) o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, a po upływie tego okresu, w przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS;
 • zobligowano OFE do przekazania do ZUS aktywów o wartości odpowiadającej 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r.;
 • nałożono na OFE obowiązek dostosowania, najpóźniej do 1 lipca 2014 r. swoich statutów do nowych przepisów;
 • w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. zakazano reklamy zawierającej informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do OFE;
 • przyjęto zmiany dotyczące indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w tym ustalono zryczałtowaną stawkę dla wypłat z tych kont wynoszącą 10%;


- na mocy przepisów, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2014 r.:

 • ustalono, że w kolejnych latach, począwszy od 2016 r., oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE ubezpieczeni będą mogli składać co 4 lata, w wyznaczonych 4-miesięcznych okresach;
 • wprowadzono mechanizm stopniowego przekazywania środków zgromadzonych w OFE do ZUS od momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego tak, aby w jego rezultacie, w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego liczba jednostek rozrachunkowych na jego rachunku w OFE wynosiła zero;
 • określono, że w przypadku wybrania przez ubezpieczonego OFE wysokość odprowadzanej składki do OFE wynosić będzie 2,92% podstawy wymiaru składki, a 4,38% podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowane na subkoncie prowadzonym przez ZUS;
 • wprowadzono zakaz inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa;
 • ustalono minimalny poziom inwestycji OFE w akcje, który w 2014 r. ma wynieść 75%.

DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH

1 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r., poz. 139), na podstawie którego:

 • przyjęto zasadę, że obligacje i inne wskazane w przepisach dłużne papiery wartościowe powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden ze sposobów wymienionych w rozporządzeniu;
 • ustalono katalog sposobów zabezpieczenia, o których mowa powyżej, do którego zaliczono: zastaw rejestrowy, hipotekę na nieruchomości, gwarancje lub poręczenia (w tym nieodwołalne) udzielone przez wskazane w stosownych przepisach podmioty;
 • określono maksymalny poziom lokowania aktywów funduszy emerytalnych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, wskazane w przepisach niepubliczne certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz niepubliczne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego;
 • wskazano rodzaje banków i instytucji kredytowych, w których nie mogą być lokowane aktywa funduszy emerytalnych;
 • przyjęto, że aktywa funduszu emerytalnego nie mogą być lokowane w instrumenty finansowe, których wartość w istotnym stopniu zależy od wartości instrumentów finansowych objętych zakazem nabywania przez fundusz emerytalny.

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uzyskanie z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego przewidzianego w przepisach prawa podatkowego (sygn. akt II FSK 1479/11, dalej „Wyrok”).

W Wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpłaty do funduszu inwestycyjnego zamkniętego na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mogą być dokonywane w formie pieniężnej, jak również udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub papierami wartościowymi. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, certyfikaty uzyskiwane w zamian za przeniesienie własności ww. udziałów lub papierów wartościowych nie zaliczają się do żadnej z kategorii przychodów podatkowych takich jak polski lub zagraniczny pieniądz, wartości dewizowe ani też wartości pieniężne. W rezultacie, jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny, certyfikat inwestycyjny nie może zostać uznany za przychód podatkowy, a w związku z tym nie może zostać objęty podatkiem.


Maciej Szulikowski
radca prawny i partner zarządzający
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy emeryci mają prawo wiedzieć, co dzieje się z ich pieniędzmi z OFE?