Prawne podsumowanie lutego 2016 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Prawne podsumowanie lutego 2016 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PRAWO PRACY

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066), w tym:

 • ograniczono rodzaje umów o pracę do trzech następujących:
  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na czas nieokreślony.

Należy przy tym podkreślić, iż chociaż formalne zrezygnowano z wyodrębniania wśród rodzajów umów o pracę umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo, to pozostaną one podtypami umów na czas określony. Znowelizowane przepisy kodeksu pracy uwzględniły bowiem te umowy jako szczególne przypadki zawierania umów na czas określony.

 • wprowadzono regulację, zgodnie z którą okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Celem powyższej regulacji jest uniemożliwienie zawierania długoterminowych umów o pracę na czas określony. Ww. ograniczenia nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawieranych na czas określony w następujących przypadkach:
  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, a przyczyny te zostaną wpisane do umowy o pracę oraz zostanie zawiadomiony o tym fakcie okręgowy inspektor pracy;
 • wprowadzono regulację, zgodnie z którą okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Dotychczasowe przepisy przewidywały w odniesieniu do umowy na czas określony możliwość wypowiedzenia tylko w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy i tylko w przypadku, gdy stosowne postanowienie w tym zakresie zawarte zostało w treści umowy.

 

 

PODATEK OD NIEKÓTYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH (tzw. „podatek bankowy”)

1 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 68), regulująca opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, na podstawie której:

 • podatkiem zostały objęte m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, SKOKi, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, instytucje pożyczkowe, z wyłączeniem banków państwowych i innych instytucji w szczególnych przypadkach przewidzianych w ww. ustawie;
 • podstawą opodatkowania jest wysokość aktywów rozumiana jako „nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej”;
 • do odprowadzania podatku zobowiązane są te podmioty, których aktywa osiągną określoną wartość — w przypadku banków - 4 miliardy złotych, u ubezpieczycieli 2 mld złotych, a u instytucji pożyczkowych 200 milionów złotych;
 • podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

 

KONTROLA NIEKTÓRYCH INWESTYCJI

6 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r., poz. 149), na podstawie której rozwinięto listę podmiotów gospodarczych objętych ochroną państwa ze względu na strategiczne znaczenie dla Polski. Ww. rozszerzenie obejmuje produkujące ren lub zajmujące się wydobywaniem i przerobem rud metali, wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

O POLICJI

7 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 147), której celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11). Nowe przepisy mają m.in.:

 • uporządkować i ograniczyć kompetencje służb uprawnionych do kontroli operacyjnej.  Ww. celom służyć ma m.in. wprowadzenie kontroli sądowej nad służbami, w tym ocena przez sąd cyklicznych sprawozdań z działania służb w zakresie stosowania operacji w internecie oraz telekomunikacji;
  • wprowadzić obowiązek dla sądów, prokuratury oraz policji do prowadzenie szczegółowego rejestru postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej;
  • uregulować sposoby postępowania w przypadku pozyskania przez służby materiałów dowodowych, stanowiące zakazy dowodowe obejmujące tajemnicę obrończą (adwokatów i radców prawnych) oraz tajemnicę spowiedzi.

 

RYNEK REGULOWANY ORAZ PLATFORMA  AUKCYJNA

18 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna (Dz. U. z 2016 r., poz. 139), na podstawie którego:

 • określono szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany m.in. poprzez nałożenie na spółkę prowadzącą rynek regulowany szeregu obowiązków, a to m.in. obowiązku zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia sprawnego i bezpiecznego obrotu na tym rynku, w tym do skutecznego i niezwłocznego wykonywania zleceń składanych na ten rynek, obowiązku wdrożenia rozwiązań, które zapewnią identyfikację potencjalnie niekorzystnych dla działalności tego rynku regulowanego lub jego członków konsekwencji zdarzeń powodowanych przez konflikty pomiędzy interesami spółki prowadzącej rynek regulowany lub jej akcjonariuszy a stabilnym funkcjonowaniem prowadzonego rynku regulowanego oraz obowiązku zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które jest narażony prowadzony przez nią rynek regulowany;
  • określono szczegółowe warunki, jakie musi spełniać platforma aukcyjna, m.in. poprzez nałożenie na spółkę prowadzącą rynek regulowany szeregu obowiązków, a to m.in. obowiązku zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia w sposób sprawny i bezpieczny aukcji na tej platformie, w tym do skutecznego i niezwłocznego przyjmowania ofert składanych na tę platformę, obowiązku zapewnienia warunków niezbędnych do zawarcia i wdrożenia uzgodnień w formie umowy z prowadzącym aukcje, w celu umożliwienia sprzedaży oferowanych przez Rzeczpospolitą Polską uprawnień do emisji oraz obowiązku zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które jest narażona prowadzona przez nią platforma aukcyjna.M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!