Prawne podsumowanie kwiecień 2015 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski i Wspólnicy

Prawne podsumowanie kwiecień 2015 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PRAWO PRACY


1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r., poz. 1662) zmieniające ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), na podstawie których m.in.:

 • rozszerzono katalog osób niepodlegających wstępnym badaniom lekarskim, poprzez dodanie do niego osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy (lub pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą);
 • wskazano warunki skorzystania z ww. zwolnienia od wstępnych badań lekarskich obejmujące m.in. obowiązek przedstawienia pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie;
 • przyjęto, że wprowadzone zwolnienie od wstępnych badań lekarskich nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wprowadzono zasadę, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę;
 • doprecyzowano obowiązujący pracodawcę zakaz dopuszczania do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, poprzez wskazanie, że ww. orzeczenie powinno stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy nie tylko na określonym stanowisku, ale konkretnie w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW


1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), na podstawie którego m.in.:

 • rozszerzono zakres informacji, które powinny znajdować się w skierowaniu na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę jednocześnie określając wzór takiego skierowania, stanowiący załącznik do zmienianego rozporządzenia;
 • instytucję wniosku o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego, w przypadku gdy pracownik lub pracodawca nie zgadza się z treścią zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie zastąpiono nową instytucją odwołania od orzeczenia lekarskiego;
 • przyjęto, że odwołanie od orzeczenia lekarskiego przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie;
 • określono warunki formalne odwołania od orzeczenia lekarskiego, w tym wskazano, że odwołanie takie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego ze wskazanych w zmienianym rozporządzeniu podmiotów odwoławczych;
 • przyjęto, że badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania podmiot właściwy do rozpatrzenia tego odwołania.

ZGŁASZANIE WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH


1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 366), na podstawie którego m.in.:

 • dokonano modyfikacji w zakresie elementów podania o zgłoszenie wynalazku, w tym przede wszystkim dotyczących powoływania się na tzw. uprzednie pierwszeństwo do uzyskania patentu, a także opisu wynalazku;
 • wprowadzono nowy dobrowolny element podania o zgłoszenie wynalazku, tj. oświadczenie zgłaszającego o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobom trzecim informacji o dokonaniu zgłoszenia;
 • przyjęto zmiany w zakresie procedury rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, w tym m.in. zrezygnowano z procedury zawiadamia zgłaszającego o braku wskazania w podaniu podstawy prawa do patentu z jednoczesnym wyznaczeniem mu termin do usunięcia tego braku, a także z zasady traktowania zgłoszenia jako wycofanego i umarzania postępowania w przypadkach niezastosowania się przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie do postanowienia Urzędu Patentowego;
 • uchylono regulację, w oparciu o którą Urząd Patentowy mógł, pod rygorem umorzenia postępowania: a) wezwać zgłaszającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści opisu, zastrzeżeń lub rysunków, a także do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w opisie wynalazku, w zastrzeżeniach lub rysunkach, jeżeli było to potrzebne do zrozumienia przez eksperta wynalazku i zakresu żądanej ochrony lub b) żądać od zgłaszającego dostarczenia w wyznaczonym terminie rysunków;
 • wprowadzono możliwość odpłatnego udostępnia osobom trzecim opisów ochronnych wzorów użytkowych w formie elektronicznej – on-line oraz w formie papierowej w bibliotece Urzędu Patentowego.

OCHRONA I POMOC DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA


8 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r., poz. 21), na podstawie której m.in.:

 • wprowadzono środki ochrony i pomocy pokrzywdzonego i świadka biorących udział w postępowaniu karnym i karno-skarbowym oraz osób im najbliższych, takie jak:

- ochrona na czas czynności procesowej, polegająca na obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej w trakcie czynności procesowej z jej udziałem;
- ochrona osobista, polegająca na stałej lub czasowej obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej, czasowej obserwacji tej osoby i otoczenia lub też wskazaniu tej osobie bezpiecznych miejsc przebywania oraz czasu i bezpiecznego sposobu przemieszczania się, czy też określeniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi osobami;
- pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu, z możliwością otrzymania pomocy finansowej;

 • uregulowano zasady stosowania ww. środków, w tym procedurę ubiegania się o nie;
 • przyjęto zmiany do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, ze zm.) obejmujące m.in.:

- wprowadzenie jako zasady zachowania poufności danych adresowych pokrzywdzonych i świadków;
- wprowadzenie regulacji pozwalających na wykonanie w państwach członkowskim UE europejskiego nakazu ochrony wydanego w Polsce orz wykonywanie w Polsce europejskiego nakazu ochrony wydanego w innym państwie członkowskim UE.

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


30 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2015 r., poz. 531) na podstawie którego m.in.:

 • wprowadzono nową instytucję pomocy dla małego i średniego przedsiębiorcy, tj. tymczasową pomoc na restrukturyzację udzielaną celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
 • przewidziano możliwość udzielenia małym i średnim przedsiębiorcom pomocy w postaci tymczasowej pomocy na restrukturyzację lub pomocy na restrukturyzację do kwoty 10 000 000 euro, ustalanej w sposób wskazany w rozporządzeniu, bez konieczności indywidualnego notyfikowania tego faktu do Komisji Europejskiej;
 • rozszerzono katalog przypadków, w których możliwe jest udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcy.


Maciej Szulikowski
radca prawny i partner zarządzający M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w prawie dla firm tylko dwa razy do roku