Prawne podsumowanie czerwca 2017 r.
http://sxc.hu/
KP Szulikowski

Prawne podsumowanie czerwca 2017 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kodeks cywilny

 

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U.2017.933), na podstawie której m.in. zmieniony został art. 6471 Kodeksu cywilnego, w którym:

 

 • wprowadzono odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawców z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przed przystąpieniem do wykonywania tychże robót;
 • wskazano, że wyłącznie sprzeciw inwestora wyrażony w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia skutkuje brakiem odpowiedzialności solidarnej inwestora;
 • wprowadzono ograniczenie wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, który objęty jest odpowiedzialnością solidarną inwestora. Górną granicą odpowiedzialności, którą inwestor będzie zobowiązany ponieść, będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy za dany zakres robót, wynikająca odpowiednio ze zgłoszenia albo umowy. Wyłącza to odpowiedzialność inwestora ponad tę kwotę;
 • określono, że opisane regulacje będą miały zastosowanie również do ochrony roszczeń dalszych podwykonawców względem inwestora, wykonawcy i podwykonawcy.

 

 Kodeks postępowania cywilnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U.2017.933), na podstawie której m.in. zmieniony został art. 5051 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym:

 

 • poszerzono właściwość sądów rejonowych do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym o wartości przedmiotu sporu do 20.000,00 zł dla sporów z umów, rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu sporu umowy nie przekracza tej kwoty.

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 

W dniu 1 czerwca 2017 roku wszedł w życie przepis ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), na podstawie którego m.in. dodany został art. 19c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym:

 

 • we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków, jak również w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wprowadzono wymóg złożenia oświadczenia wnioskodawcy czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium RP.

 

Praca tymczasowa

 

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658), która m.in.:

 

 • wprowadza 18- miesięczny limit pracy tymczasowej, wykonywanej w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych zarówno w odniesieniu do agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy skierowanie do danego pracodawcy następuje z jednej, czy też z kilku agencji pracy tymczasowej;
 • pracodawca użytkownik jest zobowiązany przedstawić do wglądu agencji pracy tymczasowej treść regulacji wewnętrznych, dotyczących wynagradzania pracowników, jak również informacji o zmianach takich zasad;

 

 • poszerzony został katalog wykroczeń dotyczący nieprzestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. W sytuacji nieprzestrzegania przepisów dotyczących limitów pracy tymczasowej oraz powierzanie pracownikowi tymczasowemu pracy, która nie może być przez niego wykonywana, inspektor pracy będzie oskarżycielem publicznym i będzie miał prawo wymierzać karę grzywny.

 

Kodeks postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,868, 996, 1579 i 2138), która m.in.:

 

wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego nowe instytucje:

 

 • instytucję milczącego załatwienia sprawy, polegającą na tym, że sprawę uznaje się za załatwioną w całości uwzględniającą żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo w innym terminie określonym w przepisie szczególnym, organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji;

 

 •  instytucję ponaglenia, dotyczącą przypadków kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym we właściwych przepisach  lub postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy;

 

 • instytucję mediacji, polegającą na polubownym i dobrowolnym wyjaśnieniu okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz na dokonaniu ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.  Mediacja może być prowadzona zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i stronami a organami administracji publicznej.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
www.szulikowski.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!